Visa allt om Wost Man Ecology Aktiebolag
Visa allt om Wost Man Ecology Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 521 6 162 4 389 4 833 5 127 5 763 6 680 4 665 3 211 2 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 90 53 10 120 129 99 68 219 372
Resultat efter finansnetto 4 66 23 -14 93 96 63 26 157 325
Årets resultat 2 51 18 8 50 86 63 26 157 325
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 496 526 560 601 577 608 646 621 631 640
Omsättningstillgångar 1 246 1 529 1 174 1 157 1 166 1 614 1 239 1 235 1 020 792
Tillgångar 1 743 2 055 1 734 1 758 1 743 2 223 1 884 1 856 1 651 1 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 905 903 852 835 827 777 691 628 602 445
Obeskattade reserver 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 264 298 334 370 406 442 478 609 550
Kortfristiga skulder 611 888 584 589 522 1 040 752 750 440 437
Skulder och eget kapital 1 743 2 055 1 734 1 758 1 743 2 223 1 884 1 856 1 651 1 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 872 679 872 568 - 717 612 557 421
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 736 417 477 477 - 926 773 227 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 335 210 265 217 - 442 389 245 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 521 6 162 4 389 4 833 5 127 5 763 6 680 4 665 3 211 2 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 5 - 5 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 104 1 232 1 097 967 1 025 - 1 336 933 1 070 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 399 332 333 264 - 426 359 351 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 124 94 60 152 166 144 97 242 404
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,40% 40,40% -9,19% -5,73% -11,04% -13,73% 43,19% 45,28% 13,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,26% 4,38% 3,06% 0,57% 6,88% 5,80% 5,25% 3,72% 13,26% 25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,40% 1,46% 1,21% 0,21% 2,34% 2,24% 1,48% 1,48% 6,82% 13,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,35% 56,85% 60,77% 57,87% 58,10% 59,69% 53,62% 58,46% 60,32% 52,10%
Rörelsekapital/omsättning 11,50% 10,40% 13,44% 11,75% 12,56% 9,96% 7,29% 10,40% 18,06% 12,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,92% 43,94% 49,13% 47,50% 48,46% 34,95% 36,68% 33,84% 36,46% 31,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,34% 108,56% 106,16% 113,41% 72,99% 117,31% 108,38% 106,53% 126,82% 131,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...