Visa allt om LINSAB Aktiebolag
Visa allt om LINSAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 215 553 467 784 793 764 1 148 835 480 1 103
Övrig omsättning 97 106 106 156 97 109 110 - 2 16
Rörelseresultat (EBIT) -123 -99 -15 -68 125 19 225 -36 94 73
Resultat efter finansnetto -101 -90 -20 -95 122 30 191 -50 78 62
Årets resultat -101 -90 -20 -15 66 26 93 -13 34 39
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 202 145 109 101 129 84 82 45 14
Omsättningstillgångar 304 295 351 341 473 384 402 399 531 490
Tillgångar 304 497 496 450 574 513 486 481 576 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 153 243 263 259 212 186 94 106 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 84 53 53 0 36 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 135 60 29 34 56 75 132 119 104
Kortfristiga skulder 252 209 193 158 196 191 171 256 313 315
Skulder och eget kapital 304 497 496 450 574 513 486 481 576 504
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 110 109 86 115 43 67
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 98 140 156 180 78 109 106 38 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 35 54 58 56 64 72 69 50 58 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Omsättning 312 659 573 940 890 873 1 258 835 482 1 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 215 277 234 392 397 382 574 418 240 552
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 133 98 111 133 127 146 146 94 65 97
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -123 -99 -10 -59 134 28 236 -19 108 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,12% 18,42% -40,43% -1,13% 3,80% -33,45% 37,49% 73,96% -56,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,26% -15,69% -2,02% -15,11% 21,95% 7,41% 46,71% -7,28% 16,49% 14,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -42,79% -14,10% -2,14% -8,67% 15,89% 4,97% 19,77% -4,19% 19,79% 6,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,12% 54,97% 95,93% 51,79% 78,94% 67,67% 68,29% 54,61% 91,88% 64,73%
Rörelsekapital/omsättning 24,19% 15,55% 33,83% 23,34% 34,93% 25,26% 20,12% 17,13% 45,42% 15,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,11% 30,78% 48,99% 58,44% 55,91% 48,94% 46,12% 19,54% 22,90% 16,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,73% 28,23% 35,23% 117,72% 92,35% 41,88% 28,65% 33,20% 37,70% 47,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...