Visa allt om Ölands Vattenskärning AB
Visa allt om Ölands Vattenskärning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 23 390 21 040 14 668 13 486 16 418 18 418 16 524 13 754 14 947 7 084
Övrig omsättning 182 16 77 54 346 73 90 128 59 422
Rörelseresultat (EBIT) 918 345 92 87 363 1 361 1 116 234 971 297
Resultat efter finansnetto 868 224 72 97 398 1 334 1 113 239 2 356 266
Årets resultat 579 1 218 208 -91 543 721 320 2 384 329
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 713 8 786 7 176 6 584 7 819 8 373 6 765 6 209 7 129 8 787
Omsättningstillgångar 10 013 10 039 8 029 7 306 6 493 5 682 5 030 4 677 5 107 1 908
Tillgångar 17 726 18 825 15 205 13 891 14 312 14 055 11 795 10 886 12 236 10 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 227 6 948 7 807 7 588 7 381 8 202 8 159 7 738 7 418 4 951
Obeskattade reserver 2 020 1 830 1 623 1 852 2 055 1 985 1 410 1 330 1 568 768
Avsättningar (tkr) 582 886 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 509 3 904 2 092 0 0 1 000 0 0 330 550
Kortfristiga skulder 5 388 5 257 3 684 4 450 4 876 2 868 2 225 1 818 2 920 4 427
Skulder och eget kapital 17 726 18 825 15 205 13 891 14 312 14 055 11 795 10 886 12 236 10 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 650 1 606 1 515 1 645 1 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 918 4 380 3 611 3 723 4 240 1 852 1 761 2 224 1 900 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 371 1 789 1 597 1 678 1 688 1 516 1 874 1 876 1 734 932
Utdelning till aktieägare 3 000 300 0 0 0 2 000 500 300 0 300
Omsättning 23 572 21 056 14 745 13 540 16 764 18 491 16 614 13 882 15 006 7 506
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 9 9 12 10 10 12 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 126 1 753 1 630 1 498 1 368 1 842 1 652 1 146 1 495 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 521 587 609 362 508 533 473 530 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 947 1 551 956 983 1 327 2 290 1 980 1 121 1 849 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,17% 43,44% 8,76% -17,86% -10,86% 11,46% 20,14% -7,98% 111,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,35% 1,83% 0,84% 0,77% 3,06% 9,75% 9,49% 2,37% 19,55% 2,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,05% 1,64% 0,87% 0,79% 2,67% 7,44% 6,77% 1,88% 16,00% 4,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,84% 47,46% 59,38% 73,28% 58,73% 58,69% 61,40% 67,84% 64,05% 68,35%
Rörelsekapital/omsättning 19,77% 22,73% 29,62% 21,18% 9,85% 15,28% 16,98% 20,79% 14,63% -35,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,66% 44,49% 59,67% 64,45% 62,15% 68,77% 77,98% 79,88% 69,85% 51,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,99% 55,39% 75,08% 51,37% 55,17% 121,30% 158,43% 178,22% 140,21% 32,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...