Visa allt om Göta Invest i Trollhättan Aktiebolag
Visa allt om Göta Invest i Trollhättan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 6 550 9 617 12 581 35 4 078 3 971 10 213 9 420 2 204
Övrig omsättning 82 - - - 1 052 603 547 - 2 123 -
Rörelseresultat (EBIT) -17 93 906 28 86 267 -528 -11 1 007 1 617
Resultat efter finansnetto -17 78 905 29 114 261 -555 16 1 014 1 534
Årets resultat -17 0 178 20 82 143 64 4 537 821
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 99 2 481 3 347 1 899 3 251 2 641 3 862 1 436 2 312
Omsättningstillgångar 914 1 819 735 1 014 1 299 1 851 1 038 679 6 338 2 158
Tillgångar 914 1 918 3 215 4 361 3 197 5 102 3 679 4 541 7 774 4 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 931 931 2 034 2 015 1 933 1 790 1 726 1 722 1 438
Obeskattade reserver 0 0 140 65 65 65 0 647 647 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 301 0 0 2 000 0 1 000 0 1 216
Kortfristiga skulder 0 987 844 2 262 1 118 1 104 1 890 1 168 5 404 1 429
Skulder och eget kapital 914 1 918 3 215 4 361 3 197 5 102 3 679 4 541 7 774 4 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 129 148 267 369 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 538 749 613 462 367 301 497 280 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 11 146 192 163 148 183 168 270 201 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 252
Omsättning 82 6 550 9 617 12 581 1 087 4 681 4 518 10 213 11 543 2 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 2 3 3 3 3 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 183 4 809 4 194 12 1 359 1 324 2 553 4 710 2 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 231 479 266 210 231 211 263 427 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 93 906 28 86 275 -501 -7 1 011 1 641
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -31,89% -23,56% 35 845,71% -99,14% 2,69% -61,12% 8,42% 327,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 4,90% 28,34% 0,76% 3,60% 5,39% -14,32% 0,70% 13,31% 36,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1,44% 9,47% 0,26% 328,57% 6,74% -13,27% 0,31% 10,99% 73,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 15,74% 31,67% 56,84% 40,00% 20,89% 12,72% 6,03% -6,30% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 12,70% -1,13% -9,92% 517,14% 18,32% -21,46% -4,79% 9,92% 33,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 48,54% 32,35% 47,74% 64,53% 38,83% 48,65% 48,27% 28,14% 38,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 184,30% 87,09% 24,45% 116,19% 167,66% 54,92% 58,13% 80,75% 151,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...