Visa allt om Löjdquist Tryckeri Efterträdare Aktiebolag
Visa allt om Löjdquist Tryckeri Efterträdare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 544 553 716 604 839 1 113 1 428 1 487 1 421 1 425
Övrig omsättning 69 79 79 80 71 145 117 62 60 94
Rörelseresultat (EBIT) 104 20 81 70 -43 95 84 102 17 93
Resultat efter finansnetto 60 -26 23 2 -110 19 23 30 -86 5
Årets resultat 46 -26 23 2 -49 0 17 25 -10 4
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 935 990 1 044 1 105 1 165 1 227 1 226 1 277 1 376 1 455
Omsättningstillgångar 325 318 371 387 377 423 362 398 412 387
Tillgångar 1 259 1 308 1 415 1 492 1 542 1 651 1 588 1 675 1 789 1 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 304 330 307 305 355 355 338 329 339
Obeskattade reserver 15 0 0 0 0 60 41 41 41 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 864 864 1 018 1 006 1 154 1 095 965 1 091 1 226 1 244
Kortfristiga skulder 102 140 67 179 83 141 227 204 192 142
Skulder och eget kapital 1 259 1 308 1 415 1 492 1 542 1 651 1 588 1 675 1 789 1 842
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 122 99 147 176 142 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 191 208 202 218 445 514 498 495 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 96 99 99 141 202 255 236 249 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 613 632 795 684 910 1 258 1 545 1 549 1 481 1 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 3 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 544 277 716 302 280 278 357 372 284 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 148 144 306 151 162 187 230 229 179 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 74 142 131 19 160 149 205 123 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,63% -22,77% 18,54% -28,01% -24,62% -22,06% -3,97% 4,64% -0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,26% 1,53% 5,72% 4,69% -2,53% 5,88% 5,35% 6,15% 1,01% 5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,12% 3,62% 11,31% 11,59% -4,65% 8,72% 5,95% 6,93% 1,27% 6,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,37% 76,85% 72,21% 80,96% 83,19% 83,02% 80,74% 82,78% 80,44% 83,86%
Rörelsekapital/omsättning 40,99% 32,19% 42,46% 34,44% 35,04% 25,34% 9,45% 13,05% 15,48% 17,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,17% 23,24% 23,32% 20,58% 19,78% 24,18% 24,26% 21,98% 20,04% 22,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,82% 89,29% 244,78% 82,12% 153,01% 122,70% 57,27% 78,92% 102,60% 127,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...