Visa allt om Forsheda Livs Aktiebolag
Visa allt om Forsheda Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 403 571 404 708 415 180 372 276 427 997 16 11 0 42 589 106 169
Övrig omsättning 44 - - - - - - - 4 850 -
Rörelseresultat (EBIT) 15 450 19 072 15 369 14 946 24 385 -71 -436 -720 6 301 4 273
Resultat efter finansnetto 15 673 19 104 15 464 15 108 24 138 37 -403 -525 6 524 4 294
Årets resultat 17 361 16 024 12 579 10 416 10 335 140 -43 -236 5 206 2 888
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 757 17 219 19 961 24 683 23 310 1 802 1 863 3 619 1 792 5 087
Omsättningstillgångar 31 875 40 714 33 381 32 176 35 326 3 128 3 153 2 025 5 245 12 493
Tillgångar 47 632 57 932 53 341 56 858 58 636 4 931 5 016 5 644 7 038 17 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 635 17 822 14 721 12 544 14 920 4 845 4 832 5 003 5 360 7 755
Obeskattade reserver 3 000 9 640 11 140 11 840 10 140 0 158 518 870 1 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 26 998 30 470 27 481 32 474 33 577 86 26 124 809 8 090
Skulder och eget kapital 47 632 57 932 53 341 56 858 58 636 4 931 5 016 5 644 7 038 17 580
Löner & utdelning (tkr)
2017-01
2016-01
2015-01
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 534 1 527 1 634 1 050 854 0 0 0 401 862
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 903 25 100 25 688 24 561 27 201 0 0 0 3 207 7 727
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 645 8 297 7 492 6 870 6 363 25 2 43 1 608 3 405
Utdelning till aktieägare 12 000 14 329 6 500 10 402 11 291 0 127 127 0 6 600
Omsättning 403 615 404 708 415 180 372 276 427 997 16 11 0 47 439 106 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 88 84 80 84 82 1 1 1 12 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 586 4 818 5 190 4 432 5 219 16 11 - 3 549 4 247
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 421 416 435 387 420 25 6 75 435 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 014 25 461 21 851 20 051 29 931 -71 -76 -368 7 093 5 557
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,28% -2,52% - -13,02% 2 674 881,25% 45,45% - -100,00% -59,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,97% 33,07% 29,15% 26,72% 41,99% 4,00% -5,26% - 93,04% 24,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,89% 4,73% 3,74% 4,08% 5,75% 1 231,25% -2 400,00% - 15,37% 4,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,50% 18,03% 15,64% 16,17% 17,43% 25,00% 27,27% - 18,18% 17,89%
Rörelsekapital/omsättning 1,21% 2,53% 1,42% -0,08% 0,41% 19 012,50% 28 427,27% - 10,42% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,94% 43,74% 43,89% 38,30% 38,19% 98,26% 98,65% 95,25% 85,06% 50,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,98% 105,08% 85,45% 67,87% 75,76% 3 637,21% 12 126,92% 1 633,06% 648,33% 62,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...