Visa allt om Golden Hits Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 60 832 64 710 62 873 63 228 65 761 66 262 73 600 77 413 81 960 79 311
Övrig omsättning 694 258 418 375 584 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 960 991 -2 700 -289 5 893 8 631 13 206 14 252 17 835 13 875
Resultat efter finansnetto 3 890 891 -2 829 -310 5 900 8 656 13 206 14 260 17 842 13 883
Årets resultat -1 047 -1 206 -1 191 7 972 794 6 747 9 723 10 502 1 1
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 935 26 354 30 671 30 903 19 782 10 684 3 117 1 535 1 010 1 008
Omsättningstillgångar 9 296 9 580 8 162 7 050 15 464 11 330 9 125 9 764 14 176 16 272
Tillgångar 32 231 35 934 38 833 37 952 35 245 22 014 12 242 11 299 15 186 17 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 428 7 475 8 681 9 872 1 900 106 125 145 145 144
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 495 1 905 2 235 2 552 468 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 308 26 554 27 917 25 528 32 877 21 908 12 117 11 154 15 041 17 136
Skulder och eget kapital 32 231 35 934 38 833 37 952 35 245 22 014 12 242 11 299 15 186 17 280
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 15 689 13 654 14 575 15 348 15 347 16 320 16 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 5 751 5 288 5 435 5 075 5 229 5 382 5 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 526 64 968 63 291 63 603 66 345 66 262 73 600 77 413 81 960 79 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 47 44 58 33 35 38 52 54 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 789 1 377 1 429 1 090 1 993 1 893 1 937 1 489 1 518 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 540 594 370 579 641 583 438 428 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 489 5 613 1 852 2 856 7 825 9 393 13 768 14 904 18 393 14 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,99% 2,92% -0,56% -3,85% -0,76% -9,97% -4,93% -5,55% 3,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,29% 2,76% -6,95% -0,76% 16,75% 39,32% 107,87% 126,21% 117,49% 80,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% 1,53% -4,29% -0,46% 8,98% 13,06% 17,94% 18,42% 21,77% 17,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,06% 83,78% 82,75% 82,90% 82,86% 82,13% 100,00% 80,38% 79,72% 77,40%
Rörelsekapital/omsättning -24,68% -26,23% -31,42% -29,22% -26,48% -15,96% -4,07% -1,80% -1,06% -1,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,94% 20,80% 22,35% 26,01% 5,39% 0,48% 1,02% 1,28% 0,95% 0,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,77% 34,45% 25,36% 23,55% 44,63% 48,11% 70,88% 80,73% 89,81% 90,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...