Visa allt om Fläktgruppen i Växjö AB
Visa allt om Fläktgruppen i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 990 11 122 14 720 13 097 8 619 10 998 8 546 7 195 11 009 9 690
Övrig omsättning - 44 - 18 - - 39 21 100 196
Rörelseresultat (EBIT) 570 87 446 -132 64 927 266 82 723 580
Resultat efter finansnetto 443 -23 318 -259 5 852 202 19 603 435
Årets resultat 269 17 206 -42 138 364 27 3 263 91
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 1 189 1 274 1 268 1 184 1 214 1 195 1 393 1 628 1 515
Omsättningstillgångar 4 709 4 931 4 353 5 983 3 436 3 630 2 752 2 877 2 516 3 588
Tillgångar 5 578 6 120 5 627 7 252 4 620 4 845 3 947 4 270 4 144 5 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 125 856 840 634 876 1 139 774 1 048 1 245 1 072
Obeskattade reserver 980 893 947 902 1 119 1 319 980 833 833 623
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 374 1 698 286 952 476 476 457 167 460 1 098
Kortfristiga skulder 2 097 2 672 3 554 4 764 2 148 1 910 1 735 2 222 1 605 2 309
Skulder och eget kapital 5 578 6 120 5 627 7 252 4 620 4 845 3 947 4 270 4 144 5 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 812 660 355 777 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 2 934 2 909 3 613 2 605 2 014 1 630 1 401 2 018 1 599
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 265 1 298 1 402 1 146 1 005 894 818 1 182 962
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 400 0 300 200 90
Omsättning 13 990 11 166 14 720 13 115 8 619 10 998 8 585 7 216 11 109 9 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 12 9 10 8 8 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 399 1 112 1 472 1 091 958 1 100 1 068 899 1 101 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 428 428 435 429 395 415 335 421 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 898 442 815 242 395 1 263 607 403 1 086 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,79% -24,44% 12,39% 51,95% -21,63% 28,69% 18,78% -34,64% 13,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,22% 1,57% 8,01% -1,82% 1,49% 19,50% 6,94% 2,22% 17,57% 11,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,07% 0,86% 3,06% -1,01% 0,80% 8,59% 3,21% 1,32% 6,61% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,63% 67,68% 57,06% 63,76% 74,87% 65,17% 64,86% 65,59% 65,76% 61,21%
Rörelsekapital/omsättning 18,67% 20,31% 5,43% 9,31% 14,94% 15,64% 11,90% 9,10% 8,28% 13,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,87% 25,37% 28,06% 18,44% 36,81% 43,57% 37,91% 38,92% 44,52% 29,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,50% 64,00% 65,76% 80,23% 58,19% 109,27% 69,45% 64,81% 74,70% 97,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...