Visa allt om SETE, L. Lindström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 35 015 39 238 34 614 28 953 39 604 35 370 17 213 20 230 15 134 12 987
Övrig omsättning 197 302 79 54 228 134 - 208 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 423 6 111 5 584 993 9 201 4 980 2 592 3 088 1 129 670
Resultat efter finansnetto 3 376 6 262 5 469 1 404 9 309 4 945 2 520 3 004 1 033 612
Årets resultat 2 349 4 256 3 350 1 029 5 412 1 728 1 654 1 791 518 497
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 226 6 308 4 599 4 066 3 785 3 386 3 802 3 211 2 402 2 368
Omsättningstillgångar 15 821 15 340 13 781 13 882 16 880 12 337 6 448 6 039 5 599 5 912
Tillgångar 22 048 21 648 18 380 17 948 20 665 15 723 10 251 9 250 8 001 8 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 247 6 898 4 643 3 293 10 264 5 853 4 824 4 170 2 980 2 663
Obeskattade reserver 7 941 7 582 6 733 5 597 5 551 3 211 2 820 2 447 1 908 1 620
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 70 163 256
Kortfristiga skulder 8 859 7 167 7 005 9 058 4 850 6 660 2 606 2 563 2 951 3 743
Skulder och eget kapital 22 048 21 648 18 380 17 948 20 665 15 723 10 251 9 250 8 001 8 280
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 8 241 7 181 4 952 4 903 4 250 3 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 3 250 2 855 2 109 2 080 1 672 1 493
Utdelning till aktieägare 0 4 000 2 000 2 000 8 000 1 000 700 1 000 600 200
Omsättning 35 212 39 540 34 693 29 007 39 832 35 504 17 213 20 438 15 134 12 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 23 24 24 21 15 15 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 522 1 706 1 505 1 206 1 650 1 684 1 148 1 349 1 164 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 645 586 526 515 509 496 499 487 496
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 777 6 818 6 181 1 680 9 804 5 517 2 935 3 461 1 456 1 048
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,76% 13,36% 19,55% -26,89% 11,97% 105,48% -14,91% 33,67% 16,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,53% 29,54% 30,45% 8,18% 45,35% 31,84% 25,59% 33,79% 14,54% 8,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,78% 16,30% 16,17% 5,07% 23,66% 14,15% 15,24% 15,45% 7,68% 5,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,05% 71,19% 73,69% 71,68% 70,13% 61,32% 76,78% 69,32% 67,21% 77,25%
Rörelsekapital/omsättning 19,88% 20,83% 19,58% 16,66% 30,38% 16,05% 22,32% 17,18% 17,50% 16,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,89% 59,18% 53,83% 42,67% 70,62% 53,16% 68,52% 64,58% 54,82% 46,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,37% 167,18% 170,28% 130,77% 315,53% 163,12% 188,18% 170,31% 146,63% 128,08%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...