Visa allt om L Törnblom konsult i Västerås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 21 101 21 031 20 496 17 764 14 871 16 965 11 355 12 492 9 752 11 642
Övrig omsättning 514 348 106 8 438 16 2 3 7 2
Rörelseresultat (EBIT) -82 -305 1 034 259 -27 429 80 120 208 284
Resultat efter finansnetto 1 751 1 267 822 602 613 438 131 126 213 350
Årets resultat 866 103 561 306 297 143 101 92 83 254
Balansräkningar (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 527 833 1 181 3 873 3 755 2 487 2 679 2 745 2 855
Omsättningstillgångar 9 472 7 568 8 171 6 786 2 873 2 929 2 955 2 543 1 608 2 326
Tillgångar 9 636 8 095 9 004 7 967 6 746 6 684 5 442 5 222 4 353 5 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 694 1 828 1 726 1 165 859 2 062 1 919 1 817 2 026 2 192
Obeskattade reserver 665 527 640 640 640 410 160 160 160 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 44 32 74 208 391 23 90 0 0
Kortfristiga skulder 6 254 5 696 6 607 6 088 5 039 3 820 3 341 3 154 2 167 2 928
Skulder och eget kapital 9 636 8 095 9 004 7 967 6 746 6 684 5 442 5 222 4 353 5 181
Löner & utdelning (tkr)
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 939 5 717 4 253 4 629 3 660 3 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 1 906 2 092 1 714 1 673 1 293 1 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 0 0 300 250
Omsättning 21 615 21 379 20 602 17 772 15 309 16 981 11 357 12 495 9 759 11 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 23 18 18 18 18 17 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 754 725 891 987 826 943 631 735 610 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 379 417 465 348 413 295 331 277 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 -25 1 404 663 400 957 371 353 444 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,33% 2,61% 15,38% 19,45% -12,34% 49,41% -9,10% 28,10% -16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,42% 15,86% 12,25% 7,74% 9,34% 6,91% 2,55% 2,62% 5,10% 6,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,41% 6,11% 5,38% 3,47% 4,24% 2,72% 1,22% 1,10% 2,28% 3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,49% 76,06% 80,28% 79,77% 68,64% 71,05% 70,04% 66,35% 69,00% 66,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,25% 8,90% 7,63% 3,93% -14,57% -5,25% -3,40% -4,89% -5,73% -5,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,34% 27,66% 24,71% 20,89% 20,13% 35,63% 37,56% 37,05% 49,25% 43,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,58% 130,64% 121,96% 109,61% 54,75% 72,23% 84,50% 77,55% 71,48% 77,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!