Visa allt om Fastigheten Lilla Stranden AB
Visa allt om Fastigheten Lilla Stranden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 449 305 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -26 179 2 425 2 224 2 249 2 233 2 276 2 309 2 198
Resultat efter finansnetto 7 -25 11 518 2 485 2 252 2 141 2 021 2 151 2 348 2 196
Årets resultat 7 -36 11 363 1 1 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 064 3 316 3 359 550 550 550 550 550 550 550
Omsättningstillgångar 2 693 674 18 084 12 414 12 556 14 931 12 217 13 038 14 370 11 041
Tillgångar 13 757 3 990 21 443 12 964 13 106 15 481 12 767 13 588 14 920 11 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 571 564 11 985 622 621 620 620 620 620 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 344 3 426 9 458 12 342 12 485 14 861 12 147 12 968 14 300 10 971
Skulder och eget kapital 13 757 3 990 21 443 12 964 13 106 15 481 12 767 13 588 14 920 11 591
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 516 516 485 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 144 392 563 537 16 6 16 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 2 197 341 394 385 385 380 380 411
Utdelning till aktieägare 0 0 11 385 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 449 305 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 887 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 362 816 1 027 986 998 972 939 1 086
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 241 17 195 2 425 2 224 2 249 2 233 2 276 2 309 2 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,21% -65,61% -75,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% -0,63% 54,48% 20,78% 19,74% 15,61% 18,01% 17,80% 17,52% 20,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,69% -8,20% 1 317,02% 74,58% 71,62% 66,89% 63,65% 66,97% 72,37% 66,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 704,01% -902,30% 972,49% 1,99% 1,97% 1,94% 1,94% 1,94% 1,94% 1,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,15% 14,14% 55,89% 4,80% 4,74% 4,00% 4,86% 4,56% 4,16% 5,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,03% 19,67% 191,20% 100,58% 100,57% 100,47% 100,58% 100,54% 100,49% 100,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...