Visa allt om Trissan AB
Visa allt om Trissan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 715 5 415 5 821 5 308 5 798 5 656 5 369 5 349 4 355 4 424
Övrig omsättning 342 360 79 - 9 - 458 447 - -
Rörelseresultat (EBIT) 375 103 229 -373 272 114 435 679 -177 122
Resultat efter finansnetto 214 -5 138 -469 224 96 405 581 -393 -80
Årets resultat 176 -5 138 -409 116 68 296 528 -393 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 669 3 203 269 400 614 248 246 765 2 026 3 124
Omsättningstillgångar 1 083 1 420 1 741 1 560 1 841 1 648 1 612 1 497 936 887
Tillgångar 7 752 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 433 497 542 404 813 788 810 614 86 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 044 2 662 549 664 739 153 137 520 1 481 2 220
Kortfristiga skulder 2 275 1 464 919 891 843 955 911 1 128 1 395 1 312
Skulder och eget kapital 7 752 4 624 2 010 1 960 2 455 1 896 1 858 2 262 2 962 4 011
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 452 286 407 232 374 453 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 619 1 549 1 504 1 191 1 400 1 227 1 195 1 105 823 757
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 518 417 388 446 440 437 415 454 452 444
Utdelning till aktieägare 0 25 40 0 0 90 90 100 0 0
Omsättning 5 057 5 775 5 900 5 308 5 807 5 656 5 827 5 796 4 355 4 424
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 6 6 6 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 786 1 083 1 164 885 966 943 1 074 1 070 1 089 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 400 392 353 339 359 383 412 452 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 096 392 338 -254 395 190 492 1 199 931 1 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,93% -6,97% 9,66% -8,45% 2,51% 5,35% 0,37% 22,82% -1,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,85% 2,23% 11,39% -19,03% 11,08% 6,01% 23,41% 30,06% -5,77% 3,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,97% 1,90% 3,93% -7,03% 4,69% 2,02% 8,10% 12,71% -3,93% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,73%
Rörelsekapital/omsättning -25,28% -0,81% 14,12% 12,60% 17,21% 12,25% 13,06% 6,90% -10,54% -9,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,59% 10,75% 26,97% 20,61% 34,92% 41,56% 43,60% 27,14% 2,90% 11,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,75% 96,99% 189,45% 175,08% 218,39% 172,57% 176,95% 132,71% 67,10% 67,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...