Visa allt om MT Ambulans Aktiebolag
Visa allt om MT Ambulans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 757 6 212 7 528 7 969 8 328 8 251 7 117 7 483 5 741 4 819
Övrig omsättning 40 173 - 8 - 171 132 21 29 13
Rörelseresultat (EBIT) -380 40 -137 -142 2 844 169 530 104 83
Resultat efter finansnetto -379 47 -142 -7 8 841 167 538 179 91
Årets resultat 2 23 7 0 36 459 86 301 137 75
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 211 288 408 799 992 1 225 1 373 1 389 1 134
Omsättningstillgångar 1 578 1 857 1 835 1 880 1 862 2 028 1 147 1 426 947 1 043
Tillgångar 1 840 2 068 2 122 2 288 2 661 3 020 2 372 2 798 2 337 2 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 595 893 870 863 862 1 427 1 267 1 481 1 430 1 364
Obeskattade reserver 228 243 228 383 398 436 223 178 38 54
Avsättningar (tkr) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 932 1 024 1 042 1 400 1 158 881 1 139 869 759
Skulder och eget kapital 1 840 2 068 2 122 2 288 2 661 3 020 2 372 2 798 2 337 2 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 411 487 481 477 467 467 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 235 1 387 1 611 1 965 1 525 1 261 1 152 1 156 634 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 388 579 1 010 697 543 533 513 330 449
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 600 300 300 250 70
Omsättning 5 797 6 385 7 528 7 977 8 328 8 422 7 249 7 504 5 770 4 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 6 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 151 1 242 1 506 1 594 1 388 1 375 1 186 1 069 1 148 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 390 454 690 495 442 399 326 318 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -326 134 -26 18 272 1 112 457 765 273 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,32% -17,48% -5,53% -4,31% 0,93% 15,93% -4,89% 30,34% 19,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,54% 2,27% -6,41% -0,22% 0,49% 28,05% 7,17% 19,26% 7,66% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,57% 0,76% -1,81% -0,06% 0,16% 10,27% 2,39% 7,20% 3,12% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,89% 57,47% 65,08% 66,71% 62,62% 62,42% 61,26% 61,34% 61,82% 58,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,30% 14,89% 10,77% 10,52% 5,55% 10,54% 3,74% 3,84% 1,36% 5,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,00% 52,35% 49,38% 50,06% 43,42% 57,89% 60,34% 57,51% 62,36% 64,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,79% 191,74% 171,58% 173,42% 133,00% 175,13% 130,19% 125,20% 108,98% 137,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...