Visa allt om Ocab Syd AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 170 879 137 407 122 724 91 139 80 377 70 954 78 767 65 543 62 583 70 327
Övrig omsättning 2 902 219 1 757 2 513 1 259 818 613 738 911 1 237
Rörelseresultat (EBIT) 11 844 2 496 3 417 2 630 4 423 2 948 8 715 6 384 4 267 8 226
Resultat efter finansnetto 11 834 2 417 3 409 3 269 4 441 3 966 8 834 6 428 5 405 8 351
Årets resultat 672 2 357 63 126 25 2 904 5 805 3 925 4 500 4 423
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 889 3 486 3 831 4 912 5 210 5 670 6 116 5 901 6 180 4 503
Omsättningstillgångar 56 407 30 730 32 176 27 762 23 618 32 470 38 265 28 424 27 888 27 031
Tillgångar 61 297 34 215 36 007 32 674 28 828 38 140 44 381 34 325 34 068 31 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 892 2 940 583 520 394 14 369 15 465 14 104 14 623 13 678
Obeskattade reserver 5 835 5 064 5 482 7 244 9 604 10 684 10 261 8 155 6 859 5 747
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0
Långfristiga skulder 0 375 500 625 750 1 000 0 1 125 1 250 1 375
Kortfristiga skulder 44 570 25 836 29 442 24 285 18 080 12 087 17 530 10 942 11 336 10 733
Skulder och eget kapital 61 297 34 215 36 007 32 674 28 828 38 140 44 381 34 325 34 068 31 534
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 933 0 - - - - 0 0 1 096 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 52 338 43 213 39 858 31 021 - 22 478 22 859 20 269 18 094 19 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 620 16 966 16 753 13 548 - 10 020 7 823 7 082 6 766 6 959
Utdelning till aktieägare 0 2 700 0 0 0 1 400 0 4 444 4 444 3 555
Omsättning 173 781 137 626 124 481 93 652 81 636 71 772 79 380 66 281 63 494 71 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 134 109 101 84 71 67 65 62 59 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 275 1 261 1 215 1 085 1 132 1 059 1 212 1 057 1 061 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 569 574 541 527 492 479 452 447 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 755 3 104 4 193 3 579 5 284 3 796 9 633 7 066 5 102 9 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,36% 11,96% 34,66% 13,39% 13,28% -9,92% 20,18% 4,73% -11,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,36% 7,39% 9,64% 10,04% 15,42% 10,40% 19,92% 18,73% 15,87% 26,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,95% 1,84% 2,83% 3,60% 5,53% 5,59% 11,22% 9,81% 8,64% 11,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,85% 64,48% 100,00% 71,41% 73,47% 73,03% 70,75% 71,80% 73,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,93% 3,56% 2,23% 3,82% 6,89% 28,73% 26,32% 26,67% 26,45% 23,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,19% 20,14% 13,49% 18,88% 27,35% 59,52% 52,88% 59,62% 57,76% 56,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,33% 113,87% 104,47% 109,16% 123,22% 257,83% 174,35% 204,95% 231,38% 226,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...