Visa allt om Carbomax Aktiebolag
Visa allt om Carbomax Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 509 876 422 343 381 190 401 657 442 520 591 693 536 256 381 476 1 215 465 786 483
Övrig omsättning 845 7 151 6 747 2 059 3 490 9 024 7 318 15 549 2 850
Rörelseresultat (EBIT) 24 799 28 515 25 717 32 738 24 984 39 270 34 789 17 816 38 596 23 731
Resultat efter finansnetto 22 674 27 050 24 396 30 918 22 226 37 626 33 228 17 398 42 401 27 556
Årets resultat 17 417 16 795 19 876 21 995 13 023 21 478 18 519 9 965 23 846 16 228
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 898 19 708 16 037 16 881 19 078 16 391 9 506 11 793 15 218 15 536
Omsättningstillgångar 241 275 217 156 194 943 188 484 208 632 289 547 265 197 233 695 217 753 214 232
Tillgångar 263 173 236 864 210 980 205 365 227 710 305 938 274 703 245 488 232 971 229 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 990 32 068 36 469 38 593 42 697 44 659 28 181 16 735 31 402 25 116
Obeskattade reserver 59 825 61 550 57 750 59 150 56 700 52 570 44 855 37 156 33 599 24 669
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 107 693 301 663 26 526 43 736 59 291 317 338 1 475 2 786
Kortfristiga skulder 64 665 142 945 116 098 81 096 84 577 149 418 201 350 191 259 166 495 177 197
Skulder och eget kapital 263 173 236 864 210 980 205 365 227 710 305 938 274 703 245 488 232 971 229 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 113 1 212 877 739 794 778 793 808 755 738
Varav tantiem till styrelse & VD 192 62 - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 217 8 297 8 839 8 439 8 140 7 457 6 131 5 077 5 791 5 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 149 5 626 5 846 5 475 5 505 4 418 4 425 3 206 3 854 3 196
Utdelning till aktieägare 15 000 18 495 21 195 22 000 26 100 14 985 5 000 7 000 24 200 17 000
Omsättning 510 721 422 350 381 341 408 404 444 579 595 183 545 280 388 794 1 231 014 789 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 17 17 18 15 16 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 28 326 23 464 22 423 23 627 24 584 39 446 33 516 29 344 93 497 60 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 878 936 882 828 877 744 724 829 788
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 349 31 667 28 630 35 571 27 672 41 262 37 697 21 117 41 550 26 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,73% 10,80% -5,10% -9,23% -25,21% 10,34% 40,57% -68,61% 54,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,49% 12,09% 12,24% 15,99% 11,06% 13,24% 12,76% 7,78% 20,86% 13,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,90% 6,78% 6,78% 8,17% 5,69% 6,85% 6,54% 5,01% 4,00% 4,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,00% 20,16% 20,48% 17,53% 15,01% 12,82% 10,90% 9,41% 5,84% 6,52%
Rörelsekapital/omsättning 34,64% 17,57% 20,68% 26,74% 28,03% 23,68% 11,91% 11,12% 4,22% 4,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,51% 33,81% 38,64% 41,26% 37,10% 27,26% 22,29% 17,97% 23,86% 18,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,74% 46,25% 48,68% 65,03% 43,49% 83,87% 44,26% 44,00% 47,85% 70,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...