Visa allt om Albér Gapern Aktiebolag
Visa allt om Albér Gapern Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 011 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 734
Övrig omsättning - - - - - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 2 377 2 771 2 717 2 546 2 783 2 292 2 137 2 306 2 402 2 037
Resultat efter finansnetto 4 549 4 641 4 702 4 633 4 546 5 158 4 044 3 318 2 220 2 820
Årets resultat 587 570 4 052 3 434 3 369 3 852 3 728 2 543 1 432 2 043
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 744 52 730 50 719 47 086 45 430 55 932 54 100 52 640 51 196 54 301
Omsättningstillgångar 8 954 6 915 4 649 3 687 5 404 24 907 16 601 13 351 13 478 12 721
Tillgångar 59 697 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 279 12 693 10 256 9 425 9 032 8 664 8 172 6 732 6 328 6 500
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 867 2 125 2 019 1 913 1 807 2 308 2 365 2 201
Långfristiga skulder 36 998 37 378 37 763 36 346 36 732 37 121 37 508 37 888 38 164 38 432
Kortfristiga skulder 9 420 9 576 5 484 2 877 3 050 33 140 23 214 19 063 17 817 19 889
Skulder och eget kapital 59 697 59 646 55 369 50 773 50 834 80 838 70 701 65 990 64 674 67 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 759 644 753 520 501 495 500 488 474 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 238 240 270 195 213 191 201 192 186 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 011 6 865 6 754 6 659 6 420 6 299 6 212 6 123 5 942 5 742
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 506 3 433 3 377 3 330 3 210 3 150 3 106 3 062 2 971 2 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 449 512 358 357 343 351 340 330 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 801 3 195 3 144 2 973 3 190 2 701 2 560 2 736 2 820 2 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,13% 1,64% 1,43% 3,72% 1,92% 1,40% 1,45% 3,05% 3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,07% 8,75% 9,72% 11,17% 11,48% 7,88% 6,33% 7,07% 7,20% 6,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,72% 75,99% 79,66% 85,19% 90,92% 101,08% 72,04% 76,24% 78,32% 74,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 52,78% 48,81% 54,58% 48,48% 49,90% 49,71% 54,90% 51,62%
Rörelsekapital/omsättning -6,65% -38,76% -12,36% 12,16% 36,67% -130,70% -106,46% -93,29% -73,02% -125,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,24% 21,28% 18,52% 18,56% 17,77% 10,72% 11,56% 10,20% 9,78% 9,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,05% 72,21% 84,77% 128,15% 177,18% 75,16% 71,51% 70,04% 75,65% 63,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...