Visa allt om STIGA Sports AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 402 188 317 418 350 160 330 167 315 284 296 961 313 246 293 237 263 708 239 197
Övrig omsättning 8 812 9 517 9 062 9 389 9 332 9 587 9 301 8 600 7 671 8 384
Rörelseresultat (EBIT) 50 423 20 589 13 755 -982 16 019 12 825 39 447 35 379 22 464 27 854
Resultat efter finansnetto 61 669 29 869 26 464 12 925 28 417 20 195 63 965 57 233 29 046 27 420
Årets resultat 28 946 23 447 20 789 14 245 17 459 15 687 45 277 41 550 28 454 25 204
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 503 43 444 37 896 39 141 43 985 42 475 39 253 30 978 33 887 43 995
Omsättningstillgångar 252 627 200 120 197 131 190 640 175 372 199 014 202 320 176 851 156 291 133 995
Tillgångar 296 130 243 565 235 027 229 781 219 357 241 488 241 573 207 829 190 178 177 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 753 163 809 140 362 119 573 105 328 137 868 140 180 121 903 100 353 72 289
Obeskattade reserver 25 400 28 800 35 900 42 200 49 000 48 000 46 900 35 300 28 000 33 700
Avsättningar (tkr) 9 281 7 345 4 205 4 189 4 173 4 173 4 173 3 774 2 855 2 097
Långfristiga skulder 0 0 0 7 503 0 0 0 0 0 9 375
Kortfristiga skulder 88 696 43 611 54 560 56 316 60 856 51 447 50 320 46 852 58 970 60 529
Skulder och eget kapital 296 130 243 565 235 027 229 781 219 357 241 488 241 573 207 829 190 178 177 990
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 377 2 727 1 801 2 041 2 194 1 918 2 831 4 516 4 227 4 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 2 159
Löner till övriga anställda 27 885 29 371 32 212 29 654 26 675 24 591 21 369 19 640 17 249 15 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 274 14 109 15 232 13 831 12 229 11 097 9 697 9 936 8 854 8 315
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 0 50 000 18 000 27 000 20 000 0
Omsättning 411 000 326 935 359 222 339 556 324 616 306 548 322 547 301 837 271 379 247 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 59 65 68 65 63 59 56 52 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 208 5 380 5 387 4 855 4 851 4 714 5 309 5 236 5 071 4 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 972 859 762 691 645 600 566 604 586 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 694 27 031 20 934 6 333 22 949 19 349 44 721 44 214 41 064 45 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,71% -9,35% 6,06% 4,72% 6,17% -5,20% 6,82% 11,20% 10,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,02% 14,19% 11,75% 6,02% 13,31% 8,41% 26,57% 27,83% 15,91% 17,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,48% 10,89% 7,89% 4,19% 9,26% 6,84% 20,49% 19,72% 11,47% 12,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,80% 44,36% 42,14% 43,56% 42,40% 42,19% 44,44% 44,80% 44,58% 45,90%
Rörelsekapital/omsättning 40,76% 49,31% 40,72% 40,68% 36,32% 49,69% 48,52% 44,33% 36,90% 30,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,03% 76,48% 71,64% 66,36% 65,44% 72,59% 73,17% 71,90% 64,25% 54,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,59% 340,43% 246,28% 188,84% 145,15% 231,36% 245,71% 221,85% 174,92% 157,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!