Visa allt om Aktiebolaget K.A. Ekström & Son.

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 136 743 108 336 85 387 146 622 105 318 147 015 120 247 96 968 130 386 103 451
Övrig omsättning 113 429 86 21 0 3 111 47 54 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 519 -619 -6 307 3 739 804 779 5 972 3 367 1 235 -1 346
Resultat efter finansnetto 492 -1 586 -6 959 3 169 147 323 5 350 2 865 225 -1 465
Årets resultat 9 109 -165 1 389 69 54 2 028 949 214 -1 465
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 093 17 262 13 936 13 903 14 291 14 925 16 739 11 931 10 331 10 325
Omsättningstillgångar 39 483 46 734 47 716 60 192 62 811 45 494 94 847 71 575 66 711 77 782
Tillgångar 57 576 63 996 61 653 74 095 77 102 60 419 111 586 83 506 77 042 88 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 690 10 681 10 572 10 737 9 348 9 279 10 726 8 698 7 749 7 535
Obeskattade reserver 1 105 105 1 370 5 925 4 690 4 690 4 475 1 916 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 312 1 836 1 691 1 803 2 396 2 990 4 084 997 3 602 1 000
Kortfristiga skulder 44 470 51 375 48 020 55 630 60 667 43 459 92 301 71 895 65 691 79 573
Skulder och eget kapital 57 576 63 996 61 653 74 095 77 102 60 419 111 586 83 506 77 042 88 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 144 56 100 0 0 1 029 1 058 289 787 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 420 23 807 23 464 24 257 21 286 24 565 24 599 21 329 20 367 18 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 121 9 346 9 446 9 962 7 656 9 398 9 432 7 674 7 726 7 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0
Omsättning 136 856 108 765 85 473 146 643 105 318 147 018 120 358 97 015 130 440 103 451
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 73 74 74 72 79 87 79 77 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 799 1 484 1 154 1 981 1 463 1 861 1 382 1 227 1 693 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 480 468 479 440 466 432 407 399 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 555 3 026 -3 071 6 734 3 362 3 227 8 176 5 096 2 809 -149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,22% 26,88% -41,76% 39,22% -28,36% 22,26% 24,01% -25,63% 26,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,64% -0,97% -10,12% 5,08% 1,08% 1,31% 5,35% 4,13% 1,67% -1,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% -0,57% -7,31% 2,57% 0,79% 0,54% 4,97% 3,55% 0,98% -1,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,89% 51,29% 48,77% 53,77% 19,79% 60,94% 52,40% 33,93% 41,59% 16,76%
Rörelsekapital/omsättning -3,65% -4,28% -0,36% 3,11% 2,04% 1,38% 2,12% -0,33% 0,78% -1,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,06% 16,82% 18,88% 20,38% 16,61% 21,08% 12,57% 12,07% 10,06% 8,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,32% 78,69% 32,76% 56,92% 26,21% 54,39% 44,10% 20,13% 43,59% 47,05%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...