Visa allt om J Öberg i Väst Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 745 27 407 28 412 67 415 44 780 50 531 34 507 39 489 27 792 44 422
Övrig omsättning 247 65 530 12 0 0 0 48 71 0
Rörelseresultat (EBIT) -336 1 524 -876 975 -2 143 -391 958 2 307 1 185 1 062
Resultat efter finansnetto -336 1 524 -879 956 -2 179 -429 946 2 274 1 091 1 048
Årets resultat -336 1 524 -879 956 -2 179 679 508 1 321 586 670
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 145 386 576 825 697 413 272
Omsättningstillgångar 3 302 5 835 4 242 11 423 7 653 8 314 7 454 10 215 3 719 11 797
Tillgångar 3 302 5 835 4 242 11 567 8 039 8 889 8 279 10 913 4 132 12 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 011 2 347 824 1 702 747 2 926 2 747 2 479 1 719 1 276
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 322 1 062 492 210
Avsättningar (tkr) 12 12 12 12 12 12 35 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 588 0 0 0 0 1 500
Kortfristiga skulder 1 280 3 476 3 407 9 853 5 694 5 952 4 175 7 371 1 922 9 083
Skulder och eget kapital 3 302 5 835 4 242 11 567 8 039 8 889 8 279 10 913 4 132 12 069
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 923 6 040 6 550 4 385 3 218 2 437
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 2 554 2 483 2 405 1 581 1 140 854
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 240 560 143
Omsättning 6 992 27 472 28 942 67 427 44 780 50 531 34 507 39 537 27 863 44 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 7 13 14 14 17 10 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 745 27 407 4 059 5 186 3 199 3 609 2 030 3 949 3 970 11 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 912 597 625 622 629 549 612 641 843
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -336 1 524 -876 1 123 -1 893 -141 1 268 2 529 1 315 1 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,39% -3,54% -57,86% 50,55% -11,38% 46,44% -12,62% 42,09% -37,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,18% 26,12% -20,65% 8,43% -26,66% -4,38% 11,58% 21,15% 28,99% 8,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,98% 5,56% -3,08% 1,45% -4,79% -0,77% 2,78% 5,84% 4,31% 2,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,51% 13,15% 14,31% 17,04% 19,55% 20,53% 33,89% 24,39% 24,17% 12,01%
Rörelsekapital/omsättning 29,98% 8,61% 2,94% 2,33% 4,37% 4,67% 9,50% 7,20% 6,47% 6,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,90% 40,22% 19,42% 14,71% 9,29% 32,92% 45,64% 30,31% 50,38% 11,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,97% 167,87% 124,51% 115,93% 134,40% 139,68% 178,54% 138,58% 193,24% 129,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!