Visa allt om George Makdesi AB
Visa allt om George Makdesi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 257 799 0 1 208 1 499 1 784 1 800 1 265 1 686 1 938
Övrig omsättning 4 - - 850 - 1 - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 389 -40 -555 1 002 147 343 329 26 11 122
Resultat efter finansnetto 391 -39 -556 1 002 146 342 325 8 9 116
Årets resultat 334 -39 -104 585 79 188 179 -6 7 109
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 21 0 0 0 0 6 12 17 25
Omsättningstillgångar 1 486 1 105 1 219 1 768 1 008 936 681 341 452 288
Tillgångar 1 502 1 126 1 219 1 768 1 008 936 687 353 470 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 336 1 003 1 041 1 146 561 481 293 114 121 114
Obeskattade reserver 0 0 0 452 201 165 80 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 124 178 170 246 289 272 239 350 200
Skulder och eget kapital 1 502 1 126 1 219 1 768 1 008 936 - 353 470 313
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 360 375 295 209 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 262 285 568 800 546 539 328 716 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 82 89 181 234 222 210 300 249 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 261 799 0 2 058 1 499 1 785 1 800 1 273 1 686 1 938
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 3 3 3 3 3 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 257 799 - 403 500 595 600 422 241 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 344 375 256 346 376 376 309 168 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 394 -35 -527 1 002 147 349 335 38 18 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,32% - -100,00% -19,41% -15,98% -0,89% 42,29% -24,97% -13,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,17% -3,29% - 56,73% 14,58% 36,65% 47,89% 7,37% 3,19% 39,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,26% -4,63% - 83,03% 9,81% 19,23% 18,28% 2,06% 0,89% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,16% 89,61% - 90,98% 93,66% 95,18% 93,83% 93,83% 88,43% 89,73%
Rörelsekapital/omsättning 105,01% 122,78% - 132,28% 50,83% 36,27% 22,72% 8,06% 6,05% 4,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,95% 89,08% 85,40% 84,76% 70,35% 64,38% 51,23% 32,29% 25,74% 36,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 748,19% 710,48% 649,44% 1 001,76% 375,61% 287,89% 225,37% 121,34% 110,00% 99,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...