Visa allt om AO Water AB
Visa allt om AO Water AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 529 1 410 1 545 1 678 1 567 2 176 1 514 1 393 1 105 2 183
Övrig omsättning 40 28 35 36 35 37 63 58 - -
Rörelseresultat (EBIT) 401 435 184 -53 -81 339 10 73 -418 337
Resultat efter finansnetto 430 2 411 172 88 52 338 155 200 36 391
Årets resultat 241 2 284 172 81 13 338 155 200 36 391
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 451 787 932 762 775 637 829 708 1 026
Omsättningstillgångar 3 449 3 234 590 675 1 276 1 423 1 187 891 782 712
Tillgångar 3 873 3 686 1 378 1 607 2 037 2 198 1 824 1 721 1 490 1 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 395 3 404 1 270 1 272 1 714 1 887 1 549 1 556 1 356 1 320
Obeskattade reserver 250 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 228 156 107 335 323 311 275 164 134 418
Skulder och eget kapital 3 873 3 686 1 378 1 607 2 037 2 198 1 824 1 721 1 490 1 738
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 307 242 507 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 392 513 676 743 693 284 202 0 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 80 150 248 256 250 208 170 186 145
Utdelning till aktieägare 205 250 155 0 200 0 162 0 0 0
Omsättning 1 569 1 438 1 580 1 714 1 602 2 213 1 577 1 451 1 105 2 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 765 705 773 839 784 1 088 757 697 368 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 200 299 467 500 472 415 324 236 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 460 507 260 55 1 424 90 178 -369 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,44% -8,74% -7,93% 7,08% -27,99% 43,73% 8,69% 26,06% -49,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,10% 65,57% 13,72% 6,91% 3,34% 16,74% 8,66% 12,49% 4,09% 24,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,12% 171,42% 12,23% 6,62% 4,34% 16,91% 10,44% 15,43% 5,52% 19,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 96,44% 100,00% 100,00% 100,00% 96,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 210,66% 218,30% 31,26% 20,26% 60,82% 51,10% 60,24% 52,19% 58,64% 13,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,69% 94,99% 92,16% 79,15% 84,14% 85,85% 84,92% 90,41% 91,01% 75,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 512,72% 2 073,08% 551,40% 201,49% 395,05% 455,95% 429,82% 540,24% 583,58% 170,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...