Visa allt om Samhall Aktiebolag
Visa allt om Samhall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 036 000 2 507 000 2 453 000 2 498 000 2 550 000 2 412 000 2 456 000 2 390 000 2 287 000 2 890 000
Övrig omsättning 5 244 000 4 962 000 4 776 000 4 954 000 4 766 000 4 661 000 4 500 000 4 478 000 4 520 000 4 385 000
Rörelseresultat (EBIT) -271 000 -209 000 -80 000 0 -44 000 -77 000 60 000 129 000 -89 000 101 000
Resultat efter finansnetto -237 000 -162 000 -83 000 92 000 17 000 23 000 143 000 156 000 -41 000 185 000
Årets resultat -237 000 -175 000 -63 000 81 000 12 000 47 000 126 000 156 000 -25 000 153 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 000 122 000 135 000 154 000 143 000 144 000 110 000 107 000 111 000 121 000
Omsättningstillgångar 3 261 000 3 281 000 3 259 000 3 368 000 3 214 000 3 240 000 3 139 000 2 910 000 2 835 000 2 860 000
Tillgångar 3 378 000 3 403 000 3 394 000 3 522 000 3 357 000 3 384 000 3 249 000 3 017 000 2 946 000 2 981 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 181 000 1 418 000 1 593 000 1 656 000 1 572 000 1 560 000 1 513 000 1 387 000 1 231 000 1 175 000
Obeskattade reserver 0 0 0 8 000 10 000 14 000 17 000 0 0 24 000
Avsättningar (tkr) 28 000 31 000 29 000 47 000 13 000 15 000 18 000 13 000 15 000 90 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 169 000 1 954 000 1 772 000 1 811 000 1 762 000 1 795 000 1 701 000 1 617 000 1 700 000 1 692 000
Skulder och eget kapital 3 378 000 3 403 000 3 394 000 3 522 000 3 357 000 3 384 000 3 249 000 3 017 000 2 946 000 2 981 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 000 4 500 4 300 4 300 4 200 4 100 4 100 3 900 3 900 3 700
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 207 000 4 842 800 4 579 800 4 578 900 4 406 800 4 224 700 4 042 700 3 988 200 4 087 000 3 926 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 967 000 1 827 300 1 710 500 1 689 100 1 639 100 1 613 700 1 487 000 1 448 800 1 511 500 1 506 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 280 000 7 469 000 7 229 000 7 452 000 7 316 000 7 073 000 6 956 000 6 868 000 6 807 000 7 275 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 459 18 628 17 932 17 908 17 401 16 789 16 404 16 280 16 743 18 416
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 156 135 137 139 147 144 150 147 137 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 363 355 354 351 352 342 338 339 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -242 000 -182 000 -50 000 36 000 -24 000 -43 000 88 000 158 000 -55 000 133 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,10% 2,20% -1,80% -2,04% 5,72% -1,79% 2,76% 4,50% -20,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,02% -4,47% -0,74% 2,67% 0,54% 0,74% 4,59% 5,24% -1,29% 6,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,81% -6,06% -1,02% 3,76% 0,71% 1,04% 6,07% 6,61% -1,66% 7,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,11% 85,84% 83,69% 78,06% 72,86% 72,51% 70,48% 71,34% 71,71% 64,71%
Rörelsekapital/omsättning 35,97% 52,93% 60,62% 62,33% 56,94% 59,91% 58,55% 54,10% 49,63% 40,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,96% 41,67% 46,94% 47,20% 47,06% 46,40% 46,95% 45,97% 41,79% 40,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,49% 164,79% 179,74% 181,00% 175,88% 173,48% 176,84% 172,91% 160,59% 159,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...