Visa allt om Resecity i Söderhamn AB
Visa allt om Resecity i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 812 40 643 41 560 41 968 48 393 45 859 28 773 29 072 26 869 18 070
Övrig omsättning 313 31 126 21 59 44 34 15 56 18
Rörelseresultat (EBIT) -170 143 270 -680 -103 43 -11 248 335 161
Resultat efter finansnetto -165 149 279 -663 -57 46 -7 270 345 166
Årets resultat 123 115 163 -13 103 51 56 1 1 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 332 62 84 106 130 120 87 88 157
Omsättningstillgångar 3 937 3 726 4 205 3 017 4 373 3 771 2 760 2 041 1 982 1 366
Tillgångar 4 427 4 058 4 267 3 101 4 479 3 901 2 880 2 128 2 070 1 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 407 284 370 306 319 216 215 159 159 157
Obeskattade reserver 95 121 121 51 51 51 26 0 19 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 924 3 653 3 777 2 743 4 109 3 634 2 639 1 968 1 893 1 349
Skulder och eget kapital 4 427 4 058 4 267 3 101 4 479 3 901 2 880 2 128 2 070 1 523
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 673 1 743 1 682 1 926 2 255 1 968 1 384 1 270 1 128 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 662 671 664 707 568 639 502 472 410 256
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 0 50 0 0 0
Omsättning 31 125 40 674 41 686 41 989 48 452 45 903 28 807 29 087 26 925 18 088
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 9 7 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 135 6 774 5 937 5 995 5 377 6 551 5 755 5 814 6 717 6 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 407 358 388 327 389 386 351 388 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -135 173 317 -631 -47 101 37 285 366 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,19% -2,21% -0,97% -13,28% 5,53% 59,38% -1,03% 8,20% 48,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,70% 3,67% 6,63% -21,32% -1,25% 1,18% -0,21% 12,69% 16,71% 10,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,53% 0,37% 0,68% -1,58% -0,12% 0,10% -0,02% 0,93% 1,29% 0,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,67% 100,00% 9,77% 8,67% 9,32% 9,05% 100,00% 100,00% 9,88% 9,28%
Rörelsekapital/omsättning 0,04% 0,18% 1,03% 0,65% 0,55% 0,30% 0,42% 0,25% 0,33% 0,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,87% 9,32% 10,88% 11,08% 7,96% 6,50% 8,13% 7,47% 8,34% 11,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,33% 102,00% 111,33% 109,99% 106,42% 103,77% 104,59% 103,71% 104,70% 101,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...