Visa allt om T L Däck o Motor Aktiebolag
Visa allt om T L Däck o Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 208 3 295 3 417 3 996 4 211 4 143 4 090 4 095 3 879 3 902
Övrig omsättning - 49 32 11 57 182 328 193 169 169
Rörelseresultat (EBIT) 151 168 254 61 203 10 52 63 90 134
Resultat efter finansnetto 124 138 223 24 140 -53 -13 -9 15 66
Årets resultat 70 73 131 15 88 -53 -14 -11 7 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 71 98 128 83 87 85 121 136 100
Omsättningstillgångar 1 054 1 018 983 859 1 042 985 955 954 1 082 891
Tillgångar 1 074 1 089 1 081 986 1 125 1 072 1 040 1 075 1 218 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 262 329 197 182 94 107 121 132 175
Obeskattade reserver 143 113 75 25 25 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 182 172 170 239 217 264 260 356 365 370
Kortfristiga skulder 517 543 507 525 701 714 673 599 721 446
Skulder och eget kapital 1 074 1 089 1 081 986 1 125 1 072 1 040 1 075 1 218 991
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 380 365 264 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 701 699 866 997 1 089 653 567 530 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 234 292 330 368 429 419 350 366 294
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 3 208 3 344 3 449 4 007 4 268 4 325 4 418 4 288 4 048 4 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 4 4 0 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 604 1 648 1 709 1 332 1 053 1 036 - 1 024 1 293 1 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 510 498 402 346 381 - 325 399 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 194 284 82 213 32 87 99 120 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,64% -3,57% -14,49% -5,11% 1,64% 1,30% -0,12% 5,57% -0,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,06% 15,43% 23,50% 6,19% 18,04% 0,93% 5,00% 5,86% 7,39% 13,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,71% 5,10% 7,43% 1,53% 4,82% 0,24% 1,27% 1,54% 2,32% 3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,21% 54,87% 55,25% 50,35% 52,32% 55,39% 50,27% 50,33% 51,48% 46,69%
Rörelsekapital/omsättning 16,74% 14,42% 13,93% 8,36% 8,10% 6,54% 6,89% 8,67% 9,31% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,99% 32,15% 35,85% 21,96% 17,82% 8,77% 10,29% 11,26% 10,84% 17,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,73% 9,94% 15,19% 26,10% 31,81% 33,61% 50,22% 62,94% 74,06% 91,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...