Visa allt om Luleå Kommunföretag Aktiebolag
Visa allt om Luleå Kommunföretag Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 746 069 1 855 133 1 884 346 1 889 270 1 876 188 1 863 196 1 808 267 1 796 340 1 693 367 1 679 654
Övrig omsättning 20 020 501 371 882 971 38 881 125 002 93 337 112 169 47 683 93 027 86 095
Rörelseresultat (EBIT) 295 412 670 351 1 057 807 276 458 230 026 247 696 222 817 187 295 205 637 198 165
Resultat efter finansnetto 210 078 577 058 948 478 161 422 118 502 136 695 104 430 88 104 115 386 105 408
Årets resultat 170 362 556 659 909 351 121 335 90 699 137 073 105 297 90 421 76 064 69 780
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 001 240 4 848 723 4 822 612 5 081 768 4 569 035 4 274 634 4 213 402 4 145 877 4 083 889 3 919 619
Omsättningstillgångar 1 281 325 2 197 701 1 876 120 622 085 663 406 737 690 746 155 731 179 560 055 512 291
Tillgångar 6 282 565 7 046 424 6 698 732 5 703 853 5 232 441 5 012 324 4 959 557 4 877 056 4 643 944 4 431 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 3 017 238 2 498 305 1 623 963 1 427 376 1 344 676 1 237 642 1 142 306 1 053 885 980 821
Minoritetsintressen 0 0 6 072 6 380 6 143 5 742 5 522 5 237 5 654 263 321
Avsättningar (tkr) 263 634 225 676 252 100 244 948 209 582 211 739 233 540 233 544 237 137 220 221
Långfristiga skulder 2 764 057 3 326 816 3 220 884 3 294 586 2 872 861 2 823 288 2 868 681 2 713 531 2 729 861 2 548 081
Kortfristiga skulder 541 871 476 694 721 371 533 976 716 479 626 879 614 172 782 438 617 407 419 466
Skulder och eget kapital 6 282 565 7 046 424 6 698 732 5 703 853 5 232 441 5 012 324 4 959 557 4 877 056 4 643 944 4 431 910
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 7 975 8 620 10 565 11 393 9 477 8 487 7 186 6 403 6 667 5 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 195 776 198 512 204 746 200 405 172 207 149 714 146 307 143 808 138 565 132 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 474 83 393 84 300 85 538 73 051 68 085 67 136 69 584 64 248 64 502
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 766 089 2 356 504 2 767 317 1 928 151 2 001 190 1 956 533 1 920 436 1 844 023 1 786 394 1 765 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 455 470 511 498 454 419 420 422 416 415
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 838 3 947 3 688 3 794 4 133 4 447 4 305 4 257 4 071 4 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 630 578 592 588 536 554 549 525 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 517 738 896 761 1 301 454 506 190 412 087 430 060 395 186 362 878 373 487 357 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,88% -1,55% -0,26% 0,70% 0,70% 3,04% 0,66% 6,08% 0,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,76% 9,69% 15,82% 4,94% 4,59% 5,21% 4,68% 3,93% 4,59% 4,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,11% 36,81% 56,24% 14,91% 12,81% 14,01% 12,83% 10,68% 12,59% 12,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,58% 62,87% 55,92% 51,85% 39,53% 39,74% 35,74% 38,77% 38,36% 39,47%
Rörelsekapital/omsättning 42,35% 92,77% 61,28% 4,66% -2,83% 5,95% 7,30% -2,85% -3,39% 5,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 42,82% 37,30% 28,47% 27,28% 26,83% 24,95% 23,42% 22,69% 22,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,90% 458,14% 254,23% 105,74% 89,01% 113,41% 114,74% 88,66% 84,49% 115,11%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 57 31 37 29 - - - - 1 000
Rörelseresultat (EBIT) -3 664 -4 078 -2 992 -2 952 -2 924 -1 303 -1 602 -1 528 -117 884
Resultat efter finansnetto 445 959 35 227 34 749 96 737 16 135 17 818 16 554 19 328 193 829 2 165
Årets resultat 453 311 46 464 41 693 104 946 17 868 24 889 49 082 47 074 148 087 5 917
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 887 363 874 883 875 112 863 232 853 092 831 719 748 560 669 860 660 858 338 969
Omsättningstillgångar 14 071 16 011 11 002 16 004 13 000 32 000 124 751 107 785 18 031 12 358
Tillgångar 901 434 890 894 886 114 879 236 866 092 863 719 873 311 777 645 678 889 351 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 755 192 747 581 736 117 729 425 634 478 618 254 603 361 473 123 350 296 333 390
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 116 151 17 884
Kortfristiga skulder 96 242 43 313 49 997 49 811 131 614 145 465 169 950 204 522 212 443 53
Skulder och eget kapital 901 434 890 894 886 114 879 236 866 092 863 719 873 311 777 645 678 889 351 327
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 17 26 39 829 888 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 257 275 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 98 200 45 700 35 000 35 000 10 000 10 000 30 000 10 000 2 000 3 000
Omsättning 0 57 31 37 29 0 0 0 0 1 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 294 1 432 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 664 -4 078 -2 992 -2 952 -2 924 -1 303 -1 602 -1 528 -117 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,78% 83,91% 83,07% 82,96% 73,26% 71,58% 69,09% 60,84% 51,60% 94,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,62% 36,97% 22,01% 32,13% 9,88% 22,00% 73,40% 52,70% 8,49% 23 316,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...