Visa allt om Helsingborgs Advokatbyrå Karin Falkvall AB
Visa allt om Helsingborgs Advokatbyrå Karin Falkvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 55 368 556 881 1 218 1 205 1 102 821 1 587 2 225
Övrig omsättning - 154 - - 4 - 5 1 336 169 -
Rörelseresultat (EBIT) -100 139 85 109 266 285 136 923 28 224
Resultat efter finansnetto -100 140 -564 -591 253 318 180 942 32 219
Årets resultat 65 120 -601 -610 134 195 180 942 22 219
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 95 820 1 545 1 552 1 408 21 33 40
Omsättningstillgångar 293 448 278 356 378 540 590 1 602 973 1 212
Tillgångar 317 472 373 1 176 1 922 2 093 1 998 1 623 1 006 1 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 85 -35 566 1 176 1 142 1 335 1 282 436 414
Obeskattade reserver 0 186 202 180 165 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 17 97 159 145 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 201 206 413 484 691 518 341 570 838
Skulder och eget kapital 317 472 373 1 176 1 922 2 093 1 998 1 623 1 006 1 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 145 0 0 300 392 470 551 613
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 99 0 275 300 0 23 105 286 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 11 16 32 37 39 49 173 299 596
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 388 127 96 0
Omsättning 55 522 556 881 1 222 1 205 1 107 2 157 1 756 2 225
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 368 556 881 1 218 1 205 1 102 411 529 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 118 168 318 364 341 525 387 386 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -100 139 163 187 344 364 144 935 34 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,05% -33,81% -36,89% -27,67% 1,08% 9,35% 34,23% -48,27% -28,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,55% 29,45% 23,06% 9,27% 13,89% 15,86% 9,06% 58,04% 3,08% 18,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -181,82% 37,77% 15,47% 12,37% 21,92% 27,55% 16,42% 114,74% 1,95% 10,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 229,09% 67,12% 12,95% -6,47% -8,70% -12,53% 6,53% 153,59% 25,39% 16,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 48,75% 32,86% 59,41% 67,51% 58,08% 66,82% 78,99% 43,34% 33,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,45% 222,89% 134,95% 86,20% 78,10% 78,15% 113,90% 469,79% 170,70% 144,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...