Visa allt om WAJO AB
Visa allt om WAJO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 88 306 452 0 672 7 286 8 130 6 617 11 579 7 402
Övrig omsättning - 11 - 25 51 75 559 446 201 313
Rörelseresultat (EBIT) 16 65 -12 14 120 424 1 404 172 1 561 498
Resultat efter finansnetto 1 39 -11 -1 100 279 1 203 -323 1 038 151
Årets resultat 0 28 -11 -3 47 1 990 121 0 32 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 292 11 692 7 496 10 944
Omsättningstillgångar 540 595 1 553 190 1 476 4 925 3 359 2 256 4 021 2 206
Tillgångar 540 595 1 553 190 1 476 4 925 10 651 13 948 11 517 13 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 172 144 154 157 2 450 460 339 370 338
Obeskattade reserver 35 35 29 29 29 0 2 422 1 383 1 706 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 375 0 0 0 5 081 8 486 5 167 8 595
Kortfristiga skulder 333 388 1 006 7 1 290 2 475 2 688 3 739 4 273 3 501
Skulder och eget kapital 540 595 1 553 190 1 476 4 925 10 651 13 948 11 517 13 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 301 307 235 271 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 52 599 607 898 1 447 1 006
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 13 383 330 405 593 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 340 0 0 32 0
Omsättning 88 317 452 25 723 7 361 8 689 7 063 11 780 7 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 3 3 4 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 429 2 710 1 654 1 654 1 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 462 450 410 371 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 65 -12 14 120 2 096 3 170 2 167 3 146 1 953
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,24% -32,30% - -100,00% -90,78% -10,38% 22,87% -42,85% 56,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% 10,92% -0,77% - 8,13% 8,83% 13,20% 1,27% 13,57% 3,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,18% 21,24% -2,65% - 17,86% 5,97% 17,29% 2,67% 13,50% 6,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,82% 20,92% 0,00% - 16,22% 95,66% 96,63% 97,66% 94,71% 97,04%
Rörelsekapital/omsättning 235,23% 67,65% 121,02% - 27,68% 33,63% 8,25% -22,41% -2,18% -17,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,91% 33,50% 10,73% 92,30% 12,08% 49,75% 21,08% 9,57% 13,88% 6,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,80% 0,26% 75,05% 2 714,29% 114,42% 198,99% 124,96% 60,34% 94,10% 63,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...