Visa allt om Roger Sjölund Aktiebolag
Visa allt om Roger Sjölund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 14 7 75 35 0 0 8 4 885 3 867
Övrig omsättning - - - - 124 202 312 20 1 344 360
Rörelseresultat (EBIT) -10 -34 -30 -43 -16 13 211 -416 1 064 -322
Resultat efter finansnetto -10 -36 -31 -40 -15 16 250 -404 1 010 -375
Årets resultat -10 -36 -31 -6 3 78 176 -10 501 80
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 50 51 55 68 92 114 69 360 1 398
Omsättningstillgångar 81 75 115 145 293 475 625 658 2 135 410
Tillgångar 120 125 166 200 361 566 739 727 2 495 1 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 119 154 185 261 389 461 285 745 494
Obeskattade reserver 0 0 0 0 35 56 148 141 535 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 55 194 319
Kortfristiga skulder 11 7 12 15 65 122 131 247 1 022 757
Skulder och eget kapital 120 125 166 200 361 566 739 727 2 495 1 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 3 - - 64 5 38 378 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 17 21 0 0 0 688 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 5 7 20 2 21 542 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 70 130 150 0 450 250
Omsättning 15 14 7 75 159 202 312 28 6 229 4 227
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 7 75 35 - - 8 1 628 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 4 24 28 85 7 64 548 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -34 -30 -28 -1 34 220 -344 1 542 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,14% 100,00% -90,67% 114,29% - - -100,00% -99,84% 26,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,50% -27,20% -18,07% -20,00% -3,88% - - -53,92% 42,69% -17,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -60,00% -242,86% -428,57% -53,33% -40,00% - - -4 900,00% 21,80% -8,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 466,67% 485,71% 1 471,43% 173,33% 651,43% - - 5 137,50% 22,78% -8,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,83% 95,20% 92,77% 92,50% 79,44% 76,02% 77,14% 53,50% 45,30% 36,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 736,36% 1 071,43% 958,33% 966,67% 450,77% 389,34% 477,10% 266,40% 208,90% 40,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...