Visa allt om LA-HEM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 15 817 16 899 16 851 12 209 12 211 11 322 11 293 10 205 9 317 9 079
Övrig omsättning 22 601 63 31 282 16 109 171 12 60
Rörelseresultat (EBIT) -636 2 424 1 906 900 989 -191 520 757 579 963
Resultat efter finansnetto -629 2 424 2 102 895 1 339 -207 833 789 517 1 010
Årets resultat 9 1 557 1 395 638 895 -144 153 407 150 382
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 980 670 1 177 1 666 1 667 1 783 2 385 1 811 2 165 1 899
Omsättningstillgångar 6 247 8 905 6 894 5 143 5 234 4 530 4 058 5 084 3 864 5 052
Tillgångar 7 226 9 575 8 071 6 809 6 901 6 313 6 443 6 895 6 029 6 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 819 5 825 5 168 4 373 4 035 3 441 4 384 4 531 4 424 4 574
Obeskattade reserver 1 752 2 419 2 002 1 631 1 572 1 303 1 365 1 279 1 135 956
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 655 1 332 902 805 1 293 1 570 693 1 085 470 1 422
Skulder och eget kapital 7 226 9 575 8 071 6 809 6 901 6 313 6 443 6 895 6 029 6 951
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 021 1 685 1 298 1 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 886 687 560 481
Utdelning till aktieägare 0 2 000 600 300 300 300 300 300 300 300
Omsättning 15 839 17 500 16 914 12 240 12 493 11 338 11 402 10 376 9 329 9 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 636 2 817 2 809 2 035 2 035 1 887 1 882 2 551 2 329 3 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 520 466 472 583 615 500 617 480 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -446 2 664 2 129 1 109 1 183 18 709 950 772 1 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,40% 0,28% 38,02% -0,02% 7,85% 0,26% 10,66% 9,53% 2,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,68% 25,34% 26,09% 13,22% 19,50% -1,63% 13,43% 11,66% 10,38% 14,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,96% 14,36% 12,50% 7,37% 11,02% -0,91% 7,66% 7,88% 6,72% 11,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,06% 46,71% 43,21% 49,81% 51,09% 52,25% 51,24% 50,11% 45,99% 47,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,03% 44,81% 35,56% 35,53% 32,27% 26,14% 29,80% 39,19% 36,43% 39,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,76% 80,54% 83,38% 82,91% 76,24% 70,61% 84,57% 80,18% 88,06% 75,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,45% 551,95% 623,28% 516,15% 344,01% 193,50% 397,40% 326,45% 610,21% 257,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!