Visa allt om EDUC Aktiebolag
Visa allt om EDUC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 534 754 2 178 839 1 717 1 866 1 055 940 932 778
Övrig omsättning - - - - - - - - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 169 -133 341 247 328 222 110 -47 4 74
Resultat efter finansnetto 165 -137 322 245 326 223 108 -53 4 71
Årets resultat 70 3 140 132 169 106 37 5 27 44
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 25 119 103 68 34 53 42 71 64
Omsättningstillgångar 602 1 061 2 430 996 1 169 927 770 694 737 804
Tillgångar 636 1 086 2 549 1 100 1 237 961 823 736 808 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 183 330 311 299 249 233 266 262 335
Obeskattade reserver 277 222 381 279 229 154 90 52 126 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 681 1 838 510 709 558 500 418 420 368
Skulder och eget kapital 636 1 086 2 549 1 100 1 237 961 823 736 808 868
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 10 50 76 45 334 321 234 246 258 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 104 158 89 185 202 148 120 84 52
Utdelning till aktieägare 50 50 150 120 120 120 90 70 0 100
Omsättning 534 754 2 178 839 1 717 1 866 1 055 940 932 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 534 754 2 178 839 1 717 933 528 470 466 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 58 170 272 145 531 270 201 188 178 122
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 -133 350 256 344 241 143 -18 33 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,18% -65,38% 159,59% -51,14% -7,98% 76,87% 12,23% 0,86% 19,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,73% -12,25% 13,38% 22,45% 26,68% 23,41% 13,37% -6,39% 0,62% 8,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,84% -17,64% 15,66% 29,44% 19,22% 12,06% 10,43% -5,00% 0,54% 9,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,20% 100,00% 100,00% 100,00% 71,81% 64,63% 92,04% 90,00% 90,02% 88,17%
Rörelsekapital/omsättning 83,52% 50,40% 27,18% 57,93% 26,79% 19,77% 25,59% 29,36% 34,01% 56,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,89% 31,92% 23,96% 46,97% 37,50% 37,45% 36,18% 41,23% 43,65% 52,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,90% 155,80% 132,21% 195,29% 164,88% 166,13% 154,00% 166,03% 175,48% 218,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...