Visa allt om Wilhelmsson Konsult i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Wilhelmsson Konsult i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 96 649 173 862 1 385 1 685 1 307 1 037 1 276 1 224
Övrig omsättning 185 84 - 135 - - - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -79 204 -410 -33 42 291 76 21 112 250
Resultat efter finansnetto -75 206 -268 -27 54 301 103 32 130 269
Årets resultat -75 206 -268 48 32 218 73 28 103 142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 44 99 203 299 327 361 473 413 408
Omsättningstillgångar 318 457 134 341 565 649 530 341 630 721
Tillgångar 333 501 233 544 864 976 890 813 1 043 1 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 334 128 280 382 495 404 459 591 582
Obeskattade reserver 0 0 0 0 96 96 98 100 100 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 190 167 105 264 386 386 388 254 352 421
Skulder och eget kapital 333 501 233 544 864 976 890 813 1 043 1 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 601 519 500 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 246 299 532 696 708 43 19 15 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 193 200 345 418 425 384 341 343 285
Utdelning till aktieägare 0 116 0 0 150 144 128 128 160 94
Omsättning 281 733 173 997 1 385 1 685 1 307 1 049 1 276 1 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 96 649 173 431 693 843 654 519 638 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 301 470 504 445 567 581 520 444 432 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 210 -404 -27 72 323 114 47 182 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,21% 275,14% -79,93% -37,76% -17,80% 28,92% 26,04% -18,73% 4,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,82% 41,12% -115,02% -4,96% 6,25% 30,84% 11,46% 3,94% 12,46% 23,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -79,17% 31,74% -154,91% -3,13% 3,90% 17,86% 7,80% 3,09% 10,19% 21,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 133,33% 44,68% 16,76% 8,93% 12,92% 15,61% 10,86% 8,39% 21,79% 24,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,94% 66,67% 54,94% 51,47% 52,40% 57,97% 53,51% 65,52% 63,57% 59,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,37% 273,65% 127,62% 129,17% 146,37% 168,13% 136,60% 134,25% 178,98% 171,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...