Visa allt om M. Hesselbom Aktiebolag
Visa allt om M. Hesselbom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 869 242 211 392 350 72 2 019 1 778 1 691 1 485
Övrig omsättning - - - - 7 7 1 006 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 103 -61 -45 -65 162 -27 868 -36 -84 41
Resultat efter finansnetto 100 -48 -38 -64 165 -27 864 -42 -88 38
Årets resultat 78 -3 1 53 100 -27 532 -42 -86 31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 201 500 500 500 0 0 87 88 121
Omsättningstillgångar 137 294 83 142 274 923 1 050 137 178 231
Tillgångar 737 495 582 642 774 923 1 050 224 266 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 482 485 484 466 566 593 61 68 153
Obeskattade reserver 0 0 46 86 221 185 185 0 0 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 12 51 72 0 172 271 163 198 145
Skulder och eget kapital 737 495 582 642 774 923 1 050 224 266 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 148 151 166 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 45 31 146 0 0 730 458 400 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 10 76 0 0 305 187 182 168
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 869 242 211 392 357 79 3 025 1 778 1 691 1 485
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 869 242 211 392 - - 673 593 564 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 89 62 41 222 - - 387 262 253 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 -49 3 -65 162 -27 887 -12 -50 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 259,09% 14,69% -46,17% 12,00% 386,11% -96,43% 13,55% 5,14% 13,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,98% -9,70% -6,36% -9,97% 21,71% -2,93% 82,67% -16,07% -31,20% 11,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,85% -19,83% -17,54% -16,33% 48,00% -37,50% 42,99% -2,02% -4,91% 2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,90% 64,05% 61,61% 64,54% 65,14% 43,06% 72,02% 65,02% 64,04% 64,78%
Rörelsekapital/omsättning -4,60% 116,53% 15,17% 17,86% 78,29% 1 043,06% 38,58% -1,46% -1,18% 5,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,12% 97,37% 89,50% 85,84% 81,25% 76,09% 69,46% 27,23% 25,56% 44,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,50% 2 425,00% 162,75% 197,22% - 533,14% 387,45% 68,10% 76,77% 148,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...