Visa allt om Fiskkompaniet Isbjörnen Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 67 729 61 429 58 503 70 755 76 102 80 494 80 322 81 850 73 951 61 193
Övrig omsättning 233 797 69 223 660 0 0 0 29 118
Rörelseresultat (EBIT) 567 1 101 -514 44 44 782 1 158 -398 823 900
Resultat efter finansnetto 530 1 018 -541 7 7 776 1 114 -442 772 845
Årets resultat 418 909 -544 2 1 753 709 -242 598 473
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 437 637 481 361 650 412 602 437 266 220
Omsättningstillgångar 6 846 6 404 7 306 8 788 8 208 8 386 9 771 9 471 9 830 7 826
Tillgångar 8 284 7 041 7 787 9 149 8 858 8 798 10 373 9 907 10 097 8 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 501 1 083 174 468 466 1 066 963 254 795 698
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 062 1 888 642 0 0 760 0 0
Kortfristiga skulder 6 783 5 959 5 551 6 792 7 749 7 733 9 210 8 894 9 101 7 148
Skulder och eget kapital 8 284 7 041 7 787 9 149 8 858 8 798 10 373 9 907 10 097 8 046
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 659 355 432 432 - 580 432 436 360 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 229 5 063 4 989 5 264 - 5 174 5 145 5 458 5 370 4 957
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 176 1 755 2 120 2 238 - 2 138 2 153 2 066 1 767 1 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 450 0 500 500
Omsättning 67 962 62 226 58 572 70 978 76 762 80 494 80 322 81 850 73 980 61 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 15 16 18 19 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 838 4 388 4 179 5 054 5 073 5 031 4 462 4 308 3 892 3 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 479 530 569 547 492 437 417 373 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 743 1 216 -362 293 299 973 1 364 -227 938 1 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,26% 5,00% -17,32% -7,03% -5,46% 0,21% -1,87% 10,68% 20,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,84% 15,81% -5,70% 0,86% 0,71% 9,15% 11,41% -3,67% 8,45% 11,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,84% 1,81% -0,76% 0,11% 0,08% 1,00% 1,47% -0,44% 1,15% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,66% 16,61% 17,32% 16,28% 15,40% 14,52% 14,61% 12,83% 14,23% 16,63%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% 0,72% 3,00% 2,82% 0,60% 0,81% 0,70% 0,70% 0,99% 1,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,12% 15,38% 2,23% 5,12% 5,26% 12,12% 10,79% 2,56% 9,42% 10,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,99% 94,48% 115,56% 117,89% 89,34% 93,77% 93,85% 91,89% 96,51% 92,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!