Visa allt om Eniro Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 324 140 368 000 418 157 570 445 745 837 965 549 1 282 313 1 396 031 1 484 261 1 453 515
Övrig omsättning 54 447 55 000 50 172 63 742 76 277 62 355 99 120 77 287 104 227 141 894
Rörelseresultat (EBIT) -1 442 38 000 22 415 91 905 156 940 91 872 265 895 241 999 252 379 317 000
Resultat efter finansnetto 6 918 35 000 15 331 78 817 62 122 87 231 266 647 246 828 256 651 308 726
Årets resultat 7 377 23 000 -2 909 -8 606 -87 153 49 247 3 490 181 385 189 254 225 970
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 084 262 000 311 337 315 916 336 464 428 034 430 618 431 681 437 065 421 740
Omsättningstillgångar 84 792 79 000 34 317 112 749 179 325 193 131 417 245 516 309 751 398 807 187
Tillgångar 319 876 341 000 345 654 428 665 515 789 621 165 847 863 947 990 1 188 463 1 228 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 456 61 000 59 526 62 435 61 040 101 193 97 321 93 813 93 762 85 466
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 81 695 77 000 73 196 70 118 68 758 66 824 61 488 56 286 55 731 108 680
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 725 202 000 212 932 296 112 385 991 453 148 689 054 797 891 1 038 970 1 034 781
Skulder och eget kapital 319 876 341 000 345 654 428 665 515 789 621 165 847 863 947 990 1 188 463 1 228 927
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 695 2 268 4 734 2 749 2 930 2 831 1 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 21 558 22 000 18 449 17 681 25 726 23 674 51 186 62 602 70 085 80 994
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 13 882 13 000 9 993 11 706 12 698 13 846 24 324 29 692 50 995 43 612
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 378 587 423 000 468 329 634 187 822 114 1 027 904 1 381 433 1 473 318 1 588 488 1 595 409
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 41 41 24 41 45 104 126 123 189
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 311 8 976 10 199 23 769 18 191 21 457 12 330 11 080 12 067 7 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 909 854 694 1 337 992 939 752 756 1 007 668
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -636 38 000 23 158 92 712 157 859 92 807 266 862 243 160 252 968 317 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,92% -11,99% -26,70% -23,52% -22,76% -24,70% -8,15% -5,94% 2,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,62% 11,44% 5,51% 19,23% 12,81% 14,92% 31,74% 26,32% 21,92% 25,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% 10,60% 4,56% 14,45% 8,86% 9,60% 20,99% 17,87% 17,55% 21,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 61,14% 63,68% 71,11% 73,37% 99,72% 99,36% 99,01% 100,00% 70,63%
Rörelsekapital/omsättning -26,20% -33,42% -42,71% -32,14% -27,71% -26,93% -21,20% -20,17% -19,37% -15,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,40% 17,89% 17,22% 14,56% 11,83% 16,29% 11,48% 9,90% 7,89% 6,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,96% 39,11% 13,61% 36,28% 44,11% 39,55% 57,48% 62,24% 69,46% 75,21%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...