Visa allt om Seaman Invest AB
Visa allt om Seaman Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 173 460 483 827 769 1 838 4 652 1 525
Övrig omsättning - 2 57 569 - - - - - 210
Rörelseresultat (EBIT) -46 -62 -1 271 295 9 -21 -2 270 -5 759 -1 217 -233
Resultat efter finansnetto -1 300 1 928 7 078 376 33 4 -2 270 -5 637 13 332 400
Årets resultat -1 300 1 928 7 078 376 32 4 -2 270 -4 824 13 332 413
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 092 16 100 14 364 9 635 9 817 10 967 10 980 11 006 11 521 130
Omsättningstillgångar 312 1 054 2 121 1 578 1 791 746 992 3 489 9 957 11 182
Tillgångar 15 404 17 154 16 484 11 213 11 608 11 713 11 972 14 495 21 479 11 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 392 17 142 16 264 9 586 9 610 9 678 9 774 12 044 17 367 5 036
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 813 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 290 1 820 1 850 1 926 1 910 1 940 3 884
Kortfristiga skulder 12 12 220 337 178 185 272 541 1 358 1 579
Skulder och eget kapital 15 404 17 154 16 484 11 213 11 608 11 713 11 972 14 495 21 479 11 312
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 835 180 30 0 0 0 450 950
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 400 600
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 290 86 39 60 84 108 364 577
Utdelning till aktieägare 220 350 800 400 200 100 0 0 500 1 000
Omsättning 0 2 230 1 029 483 827 769 1 838 4 652 1 735
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 87 460 483 827 769 1 838 2 326 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 573 283 83 76 99 87 387 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 -62 -1 271 301 19 -8 -2 244 -5 730 -1 202 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -62,39% -4,76% -41,60% 7,54% -58,16% -60,49% 205,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 87,04% 4,15% 2,65% 1,12% -17,92% -38,14% 63,30% 5,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 8 293,64% 101,09% 63,77% 15,84% -278,93% -300,76% 292,26% 37,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 84,39% 82,17% 85,51% 51,39% -234,46% -283,62% -2,92% 86,03%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 098,84% 269,78% 333,95% 67,84% 93,63% 160,39% 184,85% 629,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,92% 99,93% 98,67% 85,49% 82,79% 82,63% 81,64% 83,09% 83,58% 49,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 600,00% 8 783,33% 964,09% 61,13% 885,96% 300,54% 174,63% 87,43% 63,70% 13,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...