Visa allt om Leg. Tandläkare Jadwiga Gotlib Aktiebolag
Visa allt om Leg. Tandläkare Jadwiga Gotlib Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 981 1 119 1 058 944 972 1 022 689 740 745 833
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 -16 53 -46 -47 78 -53 19 -87 -39
Resultat efter finansnetto 23 -17 53 -47 -47 78 -52 18 -88 -40
Årets resultat 23 -17 53 -47 -47 83 -52 12 -88 9
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 11 22 33 46 16 26 43 64
Omsättningstillgångar 185 158 182 136 133 172 168 181 166 249
Tillgångar 187 160 194 158 166 218 184 207 209 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 78 94 41 88 135 52 104 91 179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 83 99 117 78 83 102 103 117 134
Skulder och eget kapital 187 160 194 158 166 218 184 207 209 314
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 168 205 179 0 153 118 98 80 150 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 189 188 181 317 165 160 157 157 145 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 144 173 167 150 149 117 137 132 144 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 981 1 119 1 058 944 972 1 022 689 740 745 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 491 560 529 472 486 511 345 370 373 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 293 266 238 239 201 199 186 225 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 -7 63 -34 -34 92 -35 43 -60 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,33% 5,77% 12,08% -2,88% -4,89% 48,33% -6,89% -0,67% -10,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,83% -10,00% 27,84% -29,11% -28,31% 36,24% -28,26% 9,18% -41,63% -12,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,45% -1,43% 5,10% -4,87% -4,84% 7,73% -7,55% 2,57% -11,68% -4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,70% 84,27% 87,81% 81,36% 83,33% 78,38% 86,65% 86,22% 84,56% 87,64%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% 6,70% 7,84% 2,01% 5,66% 8,71% 9,58% 10,54% 6,58% 13,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,01% 48,75% 48,45% 25,95% 53,01% 61,93% 28,26% 50,24% 43,54% 57,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,14% 159,04% 157,58% 102,56% 132,05% 191,57% 108,82% 156,31% 116,24% 168,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...