Visa allt om Svennersten Tandvård Aktiebolag
Visa allt om Svennersten Tandvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 2 734 2 858 2 980 2 823 3 216 3 087 3 293 2 599 3 267
Övrig omsättning - 993 - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 2 085 896 870 954 1 219 875 1 442 931 933
Resultat efter finansnetto 96 5 082 4 428 1 612 1 421 1 644 1 210 1 652 846 2 159
Årets resultat 56 3 949 4 831 899 777 995 847 944 378 1 570
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 655 21 858 19 109 15 477 13 051 12 743 12 470 11 481 10 232 7 415
Omsättningstillgångar 1 147 1 118 653 612 1 962 1 377 644 827 783 3 530
Tillgångar 22 802 22 975 19 762 16 089 15 013 14 120 13 114 12 307 11 015 10 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 041 22 144 18 578 14 129 13 412 12 815 12 041 11 350 10 562 10 352
Obeskattade reserver 0 0 0 1 769 1 372 1 012 724 661 294 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 761 831 1 184 190 229 291 350 297 159 550
Skulder och eget kapital 22 802 22 975 19 762 16 089 15 013 14 120 13 114 12 307 11 015 10 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 407 441 441 429 413 438 385 360 390
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 320 312 300 297 296 371 243 258 250
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 333 441 435 426 415 525 401 387 396
Utdelning till aktieägare 163 160 0 383 181 181 220 156 157 168
Omsättning 0 3 727 2 858 2 980 2 823 3 223 3 087 3 293 2 599 3 267
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 367 1 429 1 490 1 412 1 608 1 029 1 647 1 300 1 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 533 613 670 592 608 472 537 528 550
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -33 2 085 896 870 954 1 219 875 1 473 1 020 1 030
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -4,34% -4,09% 5,56% -12,22% 4,18% -6,26% 26,70% -20,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 22,13% 22,42% 10,02% 9,47% 11,86% 9,41% 14,57% 9,46% 19,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 185,95% 155,04% 54,09% 50,34% 52,08% 39,97% 54,45% 40,09% 66,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 89,14% 88,59% 85,44% 88,52% 88,93% 85,88% 86,30% 90,27% 82,25%
Rörelsekapital/omsättning - 10,50% -18,58% 14,16% 61,39% 33,77% 9,52% 16,09% 24,01% 91,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,66% 96,38% 94,01% 95,92% 96,07% 96,04% 95,89% 96,09% 97,81% 94,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,72% 134,54% 55,15% 322,11% 856,77% 473,20% 184,00% 278,45% 492,45% 641,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...