Visa allt om Adductor Aktiebolag
Visa allt om Adductor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 47 21 1 400 1 224 1 209 1 343 1 652 1 527 544
Övrig omsättning 1 459 1 476 1 491 - - - - 28 - -
Rörelseresultat (EBIT) 454 220 525 527 204 353 454 550 829 264
Resultat efter finansnetto 472 244 371 546 223 355 505 572 838 264
Årets resultat 273 141 291 301 124 123 372 411 -1 197
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 274 295 274 0 4 13 22 31 17 0
Omsättningstillgångar 2 863 2 454 2 274 2 093 1 615 1 592 1 307 955 1 509 463
Tillgångar 3 136 2 749 2 548 2 093 1 620 1 605 1 329 986 1 526 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 265 1 992 1 851 1 560 1 259 1 135 1 012 640 229 297
Obeskattade reserver 428 309 247 247 111 55 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 443 448 450 279 243 415 317 346 1 297 167
Skulder och eget kapital 3 136 2 749 2 548 2 093 1 620 1 605 1 329 986 1 526 463
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 348 362 358 348 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 452 537 688 271 392 125 89 323 287 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 160 190 0 0 0 154 165 237 214 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 491 1 523 1 512 1 400 1 224 1 209 1 343 1 680 1 527 544
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - 2 2 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 24 11 700 - 605 672 413 764 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 306 369 354 302 - 314 310 177 270 48
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 514 288 525 531 213 362 463 559 833 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,91% 123,81% -98,50% 14,38% 1,24% -9,98% -18,70% 8,19% 180,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,02% 8,91% 14,56% 26,18% 13,83% 22,12% 38,07% 58,01% 54,91% 57,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 471,88% 521,28% 1 766,67% 39,14% 18,30% 29,36% 37,68% 34,62% 54,88% 48,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -696,88% -446,81% -790,48% 97,64% 96,49% 95,04% 95,76% 92,92% 92,93% 48,35%
Rörelsekapital/omsättning 7 562,50% 4 268,09% 8 685,71% 129,57% 112,09% 97,35% 73,72% 36,86% 13,88% 54,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,87% 81,23% 80,21% 83,23% 82,77% 73,24% 76,15% 64,91% 15,01% 64,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 635,67% 511,61% 438,67% 615,77% 510,29% 293,25% 294,01% 167,63% 87,43% 169,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...