Visa allt om NBS Security AB
Visa allt om NBS Security AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 717 5 084 2 745 2 142 2 309 2 668 2 726 3 573 2 001 1 048
Övrig omsättning - - 333 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 814 -161 -75 -170 188 403 577 568 4 -351
Resultat efter finansnetto 1 215 229 496 366 730 738 845 883 32 -286
Årets resultat 9 0 4 29 30 38 145 33 32 -186
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 734 4 215 3 849 2 962 2 526 2 073 1 790 1 802 1 566 1 252
Omsättningstillgångar 1 588 1 690 2 165 599 533 603 897 1 711 1 786 697
Tillgångar 2 322 5 905 6 014 3 561 3 058 2 676 2 687 3 513 3 352 1 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 480 480 476 446 416 377 232 199 167
Obeskattade reserver 0 0 66 0 0 0 84 0 84 0
Avsättningar (tkr) 66 66 0 66 84 84 0 84 0 84
Långfristiga skulder 0 0 3 000 0 0 0 0 0 1 000 0
Kortfristiga skulder 1 767 5 359 2 468 3 019 2 528 2 176 2 225 3 197 2 069 1 698
Skulder och eget kapital 2 322 5 905 6 014 3 561 3 058 2 676 2 687 3 513 3 352 1 949
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 043 863 821 816 811 610 561 250 229
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 394 307 308 297 278 214 178 84 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 717 5 084 3 078 2 142 2 309 2 668 2 726 3 573 2 001 1 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 906 1 695 915 714 770 1 334 1 363 1 787 2 001 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 486 398 383 380 550 417 371 335 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 873 -161 -75 -92 306 533 753 689 104 -256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,45% 85,21% 28,15% -7,23% -13,46% -2,13% -23,71% 78,56% 90,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,99% 5,49% 8,63% 11,09% 24,79% 28,70% 32,60% 26,39% 3,22% -12,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,74% 6,37% 18,91% 18,44% 32,83% 28,79% 32,13% 25,94% 5,40% -23,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,41% 99,61% 91,91% 99,25% 98,96% 100,00% 98,20% 84,02% 84,96% 96,56%
Rörelsekapital/omsättning -3,13% -72,17% -11,04% -112,98% -86,40% -58,96% -48,72% -41,59% -14,14% -95,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,06% 8,13% 8,84% 13,37% 14,58% 15,55% 16,33% 6,60% 7,74% 8,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,95% 29,54% 82,86% 15,77% 16,06% 21,19% 33,48% 47,42% 70,52% 29,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...