Visa allt om Maskinkompaniet, Kurt Jansson, Aktiebolag
Visa allt om Maskinkompaniet, Kurt Jansson, Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 200 271 928 1 484 1 280 1 520 2 070 1 336 1 176 1 189
Övrig omsättning - - - - 2 548 242 240 234 222 241
Rörelseresultat (EBIT) 53 116 210 35 2 327 194 185 -10 -40 -14
Resultat efter finansnetto 53 116 209 35 2 302 144 1 665 90 60 87
Årets resultat 38 87 128 53 1 268 76 1 574 75 113 129
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 907 3 771 4 289 4 359 4 845 4 112 4 178 1 219 1 254 1 266
Omsättningstillgångar 159 347 209 589 199 116 263 188 262 128
Tillgångar 4 067 4 119 4 498 4 948 5 044 4 228 4 441 1 406 1 515 1 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 656 2 868 3 781 3 713 3 720 2 512 2 496 982 967 914
Obeskattade reserver 671 671 671 616 659 179 141 85 85 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 716 505 -1 6 4 1 058 1 415 103 103 107
Kortfristiga skulder 25 74 48 613 660 478 387 236 360 215
Skulder och eget kapital 4 067 4 119 4 498 4 948 5 044 4 228 4 441 1 406 1 515 1 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 802 840 731 790 624 535 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 325 0 0 6 92 35 60 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 49 49 212 448 453 422 515 400 362 303
Utdelning till aktieägare 1 000 0 50 60 60 60 60 60 60 60
Omsättning 200 271 928 1 484 3 828 1 762 2 310 1 570 1 398 1 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 200 136 928 742 640 760 1 035 668 588 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 51 26 522 626 648 580 701 533 482 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 116 214 43 2 343 260 283 54 23 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,20% -70,80% -37,47% 15,94% -15,79% -26,57% 54,94% 13,61% -1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,30% 2,82% 4,67% 0,73% 46,13% 4,59% 37,94% 6,40% 3,96% 6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,50% 42,80% 22,63% 2,43% 181,80% 12,76% 81,40% 6,74% 5,10% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,50% 72,69% 91,06% 92,72% 90,94% 92,50% 95,60% 92,96% 90,56% 91,84%
Rörelsekapital/omsättning 67,00% 100,74% 17,35% -1,62% -36,02% -23,82% -5,99% -3,59% -8,33% -7,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,18% 82,34% 95,70% 84,22% 83,38% 62,53% 58,54% 74,20% 67,87% 73,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 368,00% 468,92% 414,58% 92,01% 26,36% 19,04% 49,10% 69,07% 65,83% 47,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...