Visa allt om EB IT STHLM AB
Visa allt om EB IT STHLM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 703 441 0 4 471 5 102 4 876 3 573 2 575 1 263 981
Övrig omsättning 354 91 3 119 55 21 25 26 36 40 30
Rörelseresultat (EBIT) 358 136 2 836 1 079 1 026 1 389 890 533 202 99
Resultat efter finansnetto 316 1 958 2 952 1 111 1 068 1 418 903 531 209 95
Årets resultat 177 2 010 1 731 693 621 809 577 311 120 44
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 949 852 2 737 1 151 934 339 360 326 10 2
Omsättningstillgångar 3 725 4 289 1 978 2 613 2 519 2 694 1 599 1 017 685 566
Tillgångar 4 674 5 141 4 715 3 763 3 453 3 034 1 958 1 343 696 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 683 2 506 2 596 1 465 1 372 1 351 942 565 374 344
Obeskattade reserver 1 670 1 600 1 730 1 000 800 600 300 200 100 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 321 1 035 390 1 299 1 281 1 083 717 578 221 144
Skulder och eget kapital 4 674 5 141 4 715 3 763 3 453 3 034 1 958 1 343 696 568
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 536 468 219 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 4 0 1 910 2 476 2 056 1 037 658 228 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 15 10 565 647 513 416 296 155 166
Utdelning till aktieägare 174 0 600 600 600 600 400 200 120 90
Omsättning 1 057 532 3 119 4 526 5 123 4 901 3 599 2 611 1 303 1 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 5 6 5 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 703 441 - 894 850 975 893 858 632 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 15 - 505 524 551 536 510 331 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 411 182 2 901 1 157 1 077 1 409 910 544 205 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,41% - -100,00% -12,37% 4,63% 36,47% 38,76% 103,88% 28,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,80% 38,09% - 29,58% 30,99% 46,77% 46,22% 39,76% 30,32% 22,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,23% 443,99% - 24,89% 20,97% 29,10% 25,33% 20,74% 16,71% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 484,21% 737,87% - 29,39% 24,26% 33,04% 24,69% 17,05% 36,74% 43,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,27% 73,02% 83,68% 59,66% 56,81% 59,10% 59,40% 53,05% 64,08% 70,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 160,44% 414,40% 507,18% 201,15% 196,64% 248,75% 223,01% 175,95% 309,95% 393,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...