Visa allt om JH SHOWBIZ Aktiebolag
Visa allt om JH SHOWBIZ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 993 5 509 4 238 4 143 4 400 3 607 4 533 3 260 3 389 3 713
Övrig omsättning 80 257 284 167 - - - 25 - 31
Rörelseresultat (EBIT) 522 93 -98 184 560 -126 385 15 -63 208
Resultat efter finansnetto 509 73 -124 161 532 -147 351 -23 -108 159
Årets resultat 310 46 7 85 264 -18 173 0 0 46
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 437 543 562 578 405 504 458 543 734
Omsättningstillgångar 1 526 912 646 963 1 240 851 805 684 571 542
Tillgångar 1 991 1 349 1 189 1 525 1 818 1 255 1 310 1 142 1 115 1 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 788 478 433 525 541 277 395 222 222 272
Obeskattade reserver 217 117 124 273 234 66 195 83 114 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 102 268
Kortfristiga skulder 985 754 633 726 1 044 912 720 837 676 507
Skulder och eget kapital 1 991 1 349 1 189 1 525 1 818 1 255 1 310 1 142 1 115 1 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 300 276 258 186 223 278
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 604 864 880 733 322 358 535 493 575 537
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 243 296 284 243 220 200 169 202 197 207
Utdelning till aktieägare 200 0 0 100 100 0 100 0 0 50
Omsättning 5 073 5 766 4 522 4 310 4 400 3 607 4 533 3 285 3 389 3 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 497 1 836 1 413 1 381 1 467 1 202 1 511 1 087 1 130 1 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 418 405 342 251 291 363 335 383 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 670 234 88 359 755 61 631 242 181 510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,37% 29,99% 2,29% -5,84% 21,99% -20,43% 39,05% -3,81% -8,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,47% 7,19% -7,82% 12,26% 30,97% -10,04% 29,39% 1,31% -5,47% 16,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,55% 1,76% -2,19% 4,51% 12,80% -3,49% 8,49% 0,46% -1,80% 5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 53,11% 78,43% 87,79% 91,48% 86,86% 98,01% 98,31% 97,31% 92,67%
Rörelsekapital/omsättning 10,84% 2,87% 0,31% 5,72% 4,45% -1,69% 1,88% -4,69% -3,10% 0,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,08% 42,20% 44,55% 47,62% 39,24% 25,95% 41,12% 24,67% 27,27% 34,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,92% 120,95% 102,05% 132,64% 118,77% 93,31% 111,81% 81,72% 84,47% 106,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...