Visa allt om Strömmarnas Verkstads Aktiebolag
Visa allt om Strömmarnas Verkstads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 278 13 967 14 546 14 121 15 986 15 836 17 044 11 627 14 743 16 373
Övrig omsättning 281 380 99 115 243 286 378 273 252 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 814 1 323 1 762 1 934 3 589 2 530 339 450 1 549 2 096
Resultat efter finansnetto 1 819 1 328 1 742 1 973 3 654 2 496 285 315 1 465 2 120
Årets resultat 1 462 1 205 1 421 1 521 2 421 1 331 222 153 645 693
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 131 4 716 5 717 4 135 4 092 4 842 4 658 5 282 6 043 6 878
Omsättningstillgångar 8 357 8 734 7 132 8 813 9 436 6 206 4 647 3 882 5 084 3 971
Tillgångar 13 487 13 450 12 849 12 947 13 529 11 048 9 305 9 164 11 127 10 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 029 7 066 5 862 4 441 5 337 2 916 1 585 1 363 2 210 2 564
Obeskattade reserver 4 407 4 465 4 688 4 786 4 773 4 416 3 739 3 867 3 804 3 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 051 1 918 2 300 3 721 3 419 3 717 3 982 3 935 5 113 5 011
Skulder och eget kapital 13 487 13 450 12 849 12 947 13 529 11 048 9 305 9 164 11 127 10 850
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 663 870 1 197 1 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 184 4 400 4 000 3 987 4 192 4 024 3 050 3 604 3 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 909 1 755 1 648 1 602 1 819 2 394 1 497 1 974 2 024
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 416 0 0 0 1 000 1 000
Omsättning 13 559 14 347 14 645 14 236 16 229 16 122 17 422 11 900 14 995 16 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 14 14 14 15 15 14 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 021 1 074 1 039 1 009 1 142 1 056 1 136 831 921 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 460 433 401 404 406 554 392 429 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 669 2 324 2 753 2 663 4 339 3 324 1 442 1 273 2 383 2 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,93% -3,98% 3,01% -11,67% 0,95% -7,09% 46,59% -21,14% -9,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,49% 9,88% 13,73% 15,45% 27,16% 23,04% 3,65% 5,01% 14,03% 19,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,71% 9,52% 12,13% 14,16% 22,99% 16,07% 1,99% 3,95% 10,59% 13,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,10% 71,41% 70,64% 68,90% 69,46% 66,77% 65,98% 67,77% 68,31% 70,65%
Rörelsekapital/omsättning 47,49% 48,80% 33,22% 36,06% 37,64% 15,72% 3,90% -0,46% -0,20% -6,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,60% 78,43% 74,08% 63,13% 65,45% 55,85% 46,65% 45,26% 44,48% 45,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 350,32% 394,06% 254,22% 203,76% 237,35% 137,58% 90,28% 70,72% 70,92% 66,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...