Visa allt om Lexia Design AB
Visa allt om Lexia Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 360 2 405 2 607 2 267 2 800 1 253 31 17 965 1 721
Övrig omsättning 472 93 60 252 33 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 401 1 2 13 228 34 -294 6 -448 -243
Resultat efter finansnetto 401 2 2 14 228 34 -294 6 -449 -264
Årets resultat 311 0 0 13 228 34 -294 6 -449 -264
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 298 354 82 28 38 41 0 0 1 107
Omsättningstillgångar 513 1 222 1 354 1 415 1 604 977 539 9 39 293
Tillgångar 604 1 521 1 708 1 497 1 632 1 015 580 9 39 1 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 429 429 428 415 187 153 -3 -27 422
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 704 984 783 1 020 670 100 0 0 800
Kortfristiga skulder 164 387 296 286 196 157 327 12 65 179
Skulder och eget kapital 604 1 521 1 708 1 497 1 632 1 015 580 9 39 1 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 68 - - 0 0 171 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 165 321 112 34 - 0 0 121 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 51 68 45 10 - 0 0 173 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 832 2 498 2 667 2 519 2 833 1 253 36 17 965 1 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 1 1 - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 360 1 203 1 304 2 267 2 800 - - - 965 1 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 135 146 194 342 103 - - - 396 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 419 84 41 13 238 44 -293 6 -448 -90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,45% -7,75% 15,00% -19,04% 123,46% 3 941,94% 82,35% -98,24% -43,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,39% 0,20% 0,18% 0,94% 13,97% 3,35% -50,69% 66,67% -1 148,72% -17,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,49% 0,12% 0,12% 0,62% 8,14% 2,71% -948,39% 35,29% -46,42% -14,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,65% 44,41% 49,64% 50,64% 46,43% 42,54% 35,48% 100,00% 47,77% 48,40%
Rörelsekapital/omsättning 25,66% 34,72% 40,58% 49,80% 50,29% 65,44% 683,87% -17,65% -2,69% 6,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,85% 28,21% 25,12% 28,59% 25,43% 18,42% 26,38% -33,33% -69,23% 30,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,76% 139,28% 203,04% 194,76% 460,20% 175,80% 55,66% 75,00% 60,00% 163,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...