Visa allt om BUBS GODIS Aktiebolag
Visa allt om BUBS GODIS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 147 114 127 105 121 897 106 113 108 907 91 881 92 672 81 776 83 003 76 727
Övrig omsättning - - - 3 201 273 705 843 1 205 1 450 1 905
Rörelseresultat (EBIT) 17 997 15 814 18 439 14 738 15 377 13 126 10 275 10 633 13 462 10 694
Resultat efter finansnetto 17 341 15 351 18 380 14 764 15 339 13 002 10 275 10 772 13 531 10 759
Årets resultat 11 398 11 334 30 326 9 410 8 362 7 077 5 951 6 410 8 012 6 050
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 177 39 120 40 697 38 081 35 505 30 611 27 440 16 309 15 219 17 838
Omsättningstillgångar 50 028 42 681 39 709 48 239 40 259 32 235 31 084 31 862 28 223 28 377
Tillgångar 88 205 81 800 80 407 86 320 75 764 62 846 58 524 48 171 43 441 46 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 165 13 768 32 433 11 107 8 697 7 635 10 558 11 607 8 797 15 385
Obeskattade reserver 15 935 13 268 13 093 33 641 30 984 26 454 23 135 21 069 18 479 15 955
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 000 29 000 137 1 672 2 815 4 093 2 761 0 235 476
Kortfristiga skulder 18 105 25 765 34 743 39 900 33 268 24 663 22 071 15 495 15 930 14 400
Skulder och eget kapital 88 205 81 800 80 407 86 320 75 764 62 846 58 524 48 171 43 441 46 215
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 2 642 4 336 4 363 4 779 4 460 0 1 695 1 354 1 544 2 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 660 12 187 11 203 9 569 8 770 11 762 9 060 7 263 7 439 6 824
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 334 7 419 6 727 5 758 5 041 4 680 3 660 3 746 3 260 3 342
Utdelning till aktieägare 0 0 30 000 9 000 7 000 7 300 10 000 7 000 3 600 2 600
Omsättning 147 114 127 105 121 897 109 314 109 180 92 586 93 515 82 981 84 453 78 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 35 31 31 31 28 28 28 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 871 3 632 3 932 3 423 3 513 3 281 3 310 2 921 2 964 2 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 684 719 649 589 587 515 442 437 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 562 23 732 25 945 21 989 20 927 17 917 13 928 14 833 18 180 15 862
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,74% 4,27% 14,87% -2,57% 18,53% -0,85% 13,32% -1,48% 8,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,66% 19,74% 23,34% 17,17% 20,56% 21,21% 18,00% 22,53% 31,16% 23,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,38% 12,71% 15,39% 13,97% 14,30% 14,51% 11,37% 13,27% 16,31% 14,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,71% 32,49% 35,14% 28,36% 26,98% 22,58% 21,16% 24,82% 27,21% 24,75%
Rörelsekapital/omsättning 21,70% 13,31% 4,07% 7,86% 6,42% 8,24% 9,73% 20,01% 14,81% 18,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,62% 29,48% 53,04% 43,27% 43,38% 43,17% 47,17% 56,33% 51,60% 58,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,22% 98,82% 74,74% 85,87% 78,79% 70,84% 95,07% 113,47% 111,48% 116,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...