Visa allt om Trycksaksbolaget i Alingsås Aktiebolag
Visa allt om Trycksaksbolaget i Alingsås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 256 2 443 2 581 2 940 2 802 2 127 1 713 1 775 2 152 2 413
Övrig omsättning - - - - - - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 241 251 250 294 110 61 67 90 22 137
Resultat efter finansnetto 241 208 250 275 128 74 90 105 258 115
Årets resultat 134 149 169 137 86 54 65 86 198 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 181 1 178 1 217 1 053 1 030 974 945 890 854 595
Omsättningstillgångar 523 348 317 423 391 269 266 313 193 328
Tillgångar 1 705 1 526 1 535 1 476 1 421 1 244 1 211 1 203 1 046 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 325 331 312 325 366 439 501 535 427
Obeskattade reserver 263 194 194 165 95 95 99 99 119 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 138 1 007 1 009 998 1 002 783 673 603 393 403
Skulder och eget kapital 1 705 1 526 1 535 1 476 1 421 1 244 1 211 1 203 1 046 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 66 0 0 153 138 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 60 92 0 0 177 147 0 0 63 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 20 21 6 28 63 59 28 61 120 133
Utdelning till aktieägare 155 155 155 150 150 127 127 127 120 90
Omsättning 2 256 2 443 2 581 2 940 2 802 2 127 1 713 1 775 2 175 2 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 128 1 222 2 581 2 940 2 802 2 127 857 888 1 076 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 97 90 74 159 308 267 117 122 209 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 272 261 294 110 61 67 93 38 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,65% -5,35% -12,21% 4,93% 31,73% 24,17% -3,49% -17,52% -10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,13% 16,45% 16,29% 19,92% 9,08% 5,95% 7,51% 8,65% 24,57% 16,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,68% 10,27% 9,69% 10,00% 4,60% 3,48% 5,31% 5,86% 11,94% 6,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,98% 25,17% 20,03% 20,75% 20,24% 23,41% 25,74% 26,70% 27,46% 32,08%
Rörelsekapital/omsättning -27,26% -26,98% -26,81% -19,56% -21,81% -24,17% -23,76% -16,34% -9,29% -3,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,86% 31,21% 31,42% 29,38% 27,80% 35,05% 42,28% 47,57% 59,34% 53,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,96% 34,56% 31,42% 42,38% 39,02% 34,36% 39,52% 51,91% 49,11% 81,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...