Visa allt om Aktiebolaget Strömstad Trävaruaffär
Visa allt om Aktiebolaget Strömstad Trävaruaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 381 44 153 43 761 46 659 47 482 57 425 53 840 36 597 32 402 32 264
Övrig omsättning - 137 35 - - 77 - 188 60 1
Rörelseresultat (EBIT) -897 825 -549 400 253 1 088 3 610 1 554 600 681
Resultat efter finansnetto -960 589 -950 348 -271 492 3 271 1 344 399 353
Årets resultat -440 643 -51 559 9 116 1 316 772 156 131
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 523 2 382 3 069 4 403 5 175 5 482 1 653 928 666
Omsättningstillgångar 3 733 14 142 15 024 17 300 17 006 15 884 17 075 10 470 9 507 9 381
Tillgångar 3 733 15 665 17 406 20 370 21 408 21 059 22 557 12 123 10 435 10 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 564 3 969 3 326 3 377 2 955 3 195 3 329 2 044 1 978 1 823
Obeskattade reserver 0 505 768 1 674 1 891 2 196 1 956 555 277 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
Långfristiga skulder 0 302 1 892 1 729 3 584 5 115 6 424 430 0 0
Kortfristiga skulder 168 10 890 11 421 13 590 12 978 10 553 10 848 9 094 8 180 7 666
Skulder och eget kapital 3 733 15 665 17 406 20 370 21 408 21 059 22 557 12 123 10 435 10 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 304 561 522 561 791 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 811 5 010 4 988 4 590 5 139 4 454 2 487 2 360 1 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 783 1 698 1 762 1 825 1 996 1 700 1 236 1 315 1 214
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 250 0 0 0
Omsättning 4 381 44 290 43 796 46 659 47 482 57 502 53 840 36 785 32 462 32 265
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 16 17 18 17 19 17 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 460 2 760 2 574 2 592 2 793 3 022 3 167 4 066 3 600 4 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 392 370 377 402 406 392 477 501 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -855 1 600 770 1 725 1 492 2 296 4 490 1 764 761 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,08% 0,90% -6,21% -1,73% -17,31% 6,66% 47,12% 12,95% 0,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,87% 5,49% -3,11% 4,40% 1,25% 5,21% 16,36% 13,14% 6,21% 7,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,34% 1,95% -1,24% 1,92% 0,56% 1,91% 6,85% 4,35% 2,00% 2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,86% 28,48% 26,50% 28,20% 26,35% 25,17% 27,68% 24,41% 25,24% 23,75%
Rörelsekapital/omsättning 81,37% 7,37% 8,23% 7,95% 8,48% 9,28% 11,57% 3,76% 4,10% 5,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,47% 27,85% 22,55% 22,99% 20,31% 22,86% 21,15% 20,23% 20,87% 19,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 222,02% 55,05% 51,59% 48,87% 47,82% 54,17% 65,39% 48,41% 42,56% 47,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...