Visa allt om M. Lindwalls bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 47 055 55 973 64 498 31 488 36 756 30 393 23 720 24 308 24 672 28 097
Övrig omsättning 355 452 407 609 590 438 - 35 171 24
Rörelseresultat (EBIT) 387 131 1 620 -383 835 1 296 979 710 397 2 014
Resultat efter finansnetto 362 77 1 611 -413 775 1 259 921 646 332 1 992
Årets resultat 275 26 1 339 3 679 431 392 571 291 992
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 375 525 712 860 626 775 906 1 026 1 138
Omsättningstillgångar 11 038 15 361 13 913 8 091 8 464 8 291 8 233 8 250 6 752 7 296
Tillgångar 11 273 15 736 14 438 8 802 9 324 8 918 9 008 9 156 7 777 8 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 381 4 106 4 080 2 741 3 137 2 458 2 177 1 785 1 813 2 071
Obeskattade reserver 0 0 0 345 795 1 025 730 730 873 958
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 417 954 233 1 430 318 323 1 825 383 353 423
Kortfristiga skulder 5 476 10 676 10 125 4 286 5 073 5 112 4 276 6 258 4 738 4 982
Skulder och eget kapital 11 273 15 736 14 438 8 802 9 324 8 918 9 008 9 156 7 777 8 434
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 6 842 6 962 6 729 5 892 5 835 6 923 5 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 706 2 618 2 513 1 869 2 036 2 448 1 968
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 0 600 400
Omsättning 47 410 56 425 64 905 32 097 37 346 30 831 23 720 24 343 24 843 28 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 17 17 18 24 21 21 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 241 2 665 3 794 1 852 2 042 1 266 1 130 1 158 1 073 1 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 610 640 564 535 386 375 368 392 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 352 1 841 -158 1 074 1 466 1 209 951 633 2 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,93% -13,22% 104,83% -14,33% 20,94% 28,13% -2,42% -1,48% -12,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,43% 0,83% 11,39% -4,33% 9,06% 14,54% 10,93% 7,78% 5,19% 24,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,82% 0,23% 2,55% -1,21% 2,30% 4,27% 4,15% 2,93% 1,64% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,96% 28,83% 24,41% 36,96% 34,85% 42,01% 47,90% 45,78% 81,57% 75,39%
Rörelsekapital/omsättning 11,82% 8,37% 5,87% 12,08% 9,23% 10,46% 16,68% 8,19% 8,16% 8,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,86% 26,09% 28,26% 34,20% 40,29% 36,53% 30,14% 25,37% 31,59% 32,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,30% 137,39% 130,61% 173,89% 154,07% 149,33% 180,26% 123,09% 131,49% 134,42%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...