Visa allt om Nordin Agency AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 18 064 18 833 13 021 18 046 15 648 11 466 11 649 11 619 11 920 15 954
Övrig omsättning 1 727 701 1 485 1 162 572 814 685 607 60 9
Rörelseresultat (EBIT) 11 220 11 174 4 836 11 449 8 696 4 948 4 718 3 609 3 254 7 190
Resultat efter finansnetto 11 183 11 082 4 862 11 441 8 693 4 945 4 576 3 607 3 245 7 224
Årets resultat 1 638 2 249 1 950 1 719 2 201 4 265 3 199 1 915 1 569 3 744
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 203 257 335 411 1 913 510 822 1 203 1 182
Omsättningstillgångar 19 174 20 889 20 306 12 786 21 004 11 808 13 412 14 097 14 254 13 358
Tillgångar 19 342 21 092 20 563 13 121 21 415 13 721 13 922 14 919 15 456 14 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 143 8 505 6 256 4 306 2 587 4 386 4 635 3 436 6 519 4 952
Obeskattade reserver 4 284 4 284 4 192 4 008 4 922 6 169 6 806 6 978 5 951 4 998
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 914 8 303 10 115 4 807 13 906 3 166 2 481 4 504 2 984 4 589
Skulder och eget kapital 19 342 21 092 20 563 13 121 21 415 13 721 13 922 14 919 15 456 14 539
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 323 2 521 3 178 3 140 3 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 1 089 1 162 1 428 1 167 1 403
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 4 000 4 514 2 000 5 000 0
Omsättning 19 791 19 534 14 506 19 208 16 220 12 280 12 334 12 226 11 980 15 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 7 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 581 3 139 2 170 3 008 2 608 1 638 1 664 1 452 1 490 2 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 585 585 550 495 493 531 586 617 665
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 255 11 229 4 901 11 525 8 849 5 280 5 044 3 925 3 620 7 481
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,08% 44,64% -27,85% 15,32% 36,47% -1,57% 0,26% -2,53% -25,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,01% 52,98% 23,71% 87,26% 40,61% 36,06% 33,89% 24,20% 21,11% 49,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,11% 59,33% 37,44% 63,44% 55,57% 43,15% 40,50% 31,07% 27,37% 45,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,55% 95,12% 90,81% 95,30% 96,93% 96,57% 96,24% 96,40% 95,84% 98,78%
Rörelsekapital/omsättning 78,94% 66,83% 78,27% 44,21% 45,36% 75,37% 93,84% 82,56% 94,55% 54,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,72% 56,17% 46,32% 56,64% 30,01% 67,03% 71,42% 59,51% 70,55% 59,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 390,19% 251,58% 200,75% 265,99% 151,04% 372,96% 540,59% 312,99% 477,68% 291,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!