Visa allt om MILJÖMÄTARNA I LINKÖPING Aktiebolag
Visa allt om MILJÖMÄTARNA I LINKÖPING Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 712 12 191 11 291 10 108 10 072 9 499 9 867 9 950 9 203 8 411
Övrig omsättning - - - 10 15 - - - 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 917 1 377 1 344 1 591 4 200 649 1 526 1 519 1 109 1 171
Resultat efter finansnetto 1 936 1 406 1 392 1 637 4 232 1 765 2 736 5 077 -879 994
Årets resultat 1 511 1 179 768 921 3 322 834 1 411 4 675 -1 575 492
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 138 253 463 470 779 965 393 676 902
Omsättningstillgångar 7 537 7 490 7 121 6 102 7 702 10 662 10 513 9 620 4 932 6 237
Tillgångar 7 923 7 629 7 374 6 565 8 172 11 440 11 478 10 013 5 607 7 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 502 2 792 2 333 2 190 4 269 5 577 6 364 5 637 1 862 3 737
Obeskattade reserver 3 000 3 039 3 174 2 798 2 366 1 944 1 423 683 784 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 2 485 2 262 2 112 1 839 1 591
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 420 1 798 1 868 1 577 1 537 1 434 1 430 1 581 1 123 1 407
Skulder och eget kapital 7 923 7 629 7 374 6 565 8 172 11 440 11 478 10 013 5 607 7 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 534 1 595 1 522 1 497 1 467 1 383 1 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 3 616 3 475 1 359 1 254 1 345 1 380 1 242 1 291 1 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 673 1 615 1 364 855 1 592 1 352 1 444 1 392 1 370
Utdelning till aktieägare 1 500 1 800 720 625 3 000 630 630 684 900 0
Omsättning 12 712 12 191 11 291 10 118 10 087 9 499 9 867 9 950 9 219 8 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 816 1 742 1 613 1 685 1 679 1 357 1 410 1 421 1 315 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 789 763 749 320 677 639 628 619 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 540 1 489 1 523 1 777 4 383 821 1 780 1 793 1 430 1 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% 7,97% 11,70% 0,36% 6,03% -3,73% -0,83% 8,12% 9,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,49% 18,46% 18,93% 25,00% 52,94% 16,49% 23,92% 50,84% 21,76% 21,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,26% 11,55% 12,36% 16,23% 42,95% 19,85% 27,83% 51,17% 13,26% 18,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 82,13% 83,37% 83,75% 75,76% 79,45% 77,82% 79,46% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,25% 46,69% 46,52% 44,77% 61,21% 97,15% 92,05% 80,79% 41,39% 57,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,11% 67,67% 65,21% 66,60% 73,58% 61,27% 64,58% 61,32% 43,28% 56,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,45% 406,40% 364,78% 386,94% 501,11% 743,51% 735,17% 608,48% 439,18% 443,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...